PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ UCHAZEČŮ O ZAMĚSTNÁNÍ

1. ÚVOD

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů platí pro zpracování všech osobních údajů náležejících budoucím zaměstnancům, budoucím brigádníkům pracujícím pod přímým dohledem (např. nezávislým dodavatelům či účastníkům školení), budoucím výkonným či nevýkonným ředitelům naší společnosti nebo budoucím členům dozorčí rady nebo podobného orgánu naší společnosti (dále jen „uchazečům“ nebo „vám“) a získaných v rámci náboru společnosti Nutreco N. V. se sídlem na adrese Stationsstraat 77, Amersfoort, Nizozemsko či jakékoli firmy přímo či nepřímo společností Nutreco vlastněné nebo ovládané, s níž jste komunikovali (dále jen „naše společnost,“ „naše firma“ nebo „my“). 
Nutreco N.V. a jakákoli firma přímo či nepřímo společností Nutreco vlastněná či ovládaná, s níž jste komunikovali, odpovídá za zpracování vašich osobních údajů. V tomto prohlášení uvádíme, kdo jsme, jak a za jakým účelem zpracováváme vaše osobní údaje, a všechny další informace, které by vás mohly zajímat.  Budete-li mít nějaké doplňující otázky, můžete nás s kontaktovat pomocí kontaktních informací uvedených na konci tohoto prohlášení. 
Toto prohlášení o ochraně osobních údajů platí od 24. května 2018. Poslední změny byly provedeny 24. května 2018.  Toto prohlášení se může časem změnit; aktuální verze je vždy zveřejněna na našich webových stránkách. Dojde-li k významným změnám během vaší žádosti, budeme vás aktivně informovat.

 

2. ZA JAKÝM ÚČELEM ZPRACOVÁVÁME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE?

Údaje uchazečů shromažďujeme a zpracováváme pro účely náborové a výběrové procedury a zajištění jejího řádného a účinného fungování:

 

A. Ke komunikaci s vámi ohledně vaší žádosti o zaměstnání či práci

Pokud jste projevili zájem o místo v naší společnosti, uchováváme vaše osobní údaje v našich příslušných náborových systémech. Údaje v našich systémech používáme ke komunikaci s vámi a k rozhodování, zda vaše kvalifikace a profil splňují požadavky konkrétního volného místa. 

 

Za tím účelem

 • zpracováváme vaše osobní údaje na základě vašeho souhlasu, který získáváme, když nám poskytujete vaše osobní údaje;
 • zpracováváme vaše kontaktní údaje, náborové informace (např. váš životopis, údaje o předchozím zaměstnání, vzdělání atd.) a naši korespondenci ohledně žádosti o zaměstnání (včetně referencí).

 

B. Ke zodpovídání vašich dotazů

Pokud se s námi spojíte, použijeme vaše osobní údaje, abychom vám odpověděli a reagovali na vaše případné dotazy.

 

Za tím účelem
 • zpracováváme vaše osobní údaje na základě vašeho souhlasu;
 • zpracováváme vaše jméno, kontaktní údaje, vaši korespondenci s námi ohledně vašeho dotazu a jakékoli osobní údaje, které jste nám poskytli v souvislosti s vaším dotazem (vašimi dotazy).

C. K vašemu posouzení a ohodnocení v rámci náborové procedury

Součástí náborové procedury může být testování kandidátů (například formou posouzení dovedností).

 

Za tím účelem
 • zpracováváme vaše osobní údaje na základě našeho legitimního zájmu vybrat kompetentní uchazeče splňující požadavky na konkrétní volné místo v naší společnosti;
 • v nezbytném rozsahu zpracováváme osobní údaje, které jste nám poskytli, postřehy o vašich dovednostech a kompetencích od hodnotitelů, výsledky vašich testů pro hodnocení.

 

D. K uzavření pracovní smlouvy s vámi

Jestliže vám nabídneme místo v naší společnosti, budeme zpracovávat vaše osobní údaje, abychom mohli připravit a zpracovat pracovní smlouvu. Vaše osobní údaje použijeme pro uzavření, plnění a ukončení vaší pracovní smlouvy. Vaše osobní údaje pak uložíme do našich personálních systémů.
Za tím účelem
 • zpracováváme vaše osobní údaje, protože je to nezbytné pro uzavření pracovní smlouvy s vámi;
 • v nezbytném rozsahu zpracováváme vaše kontaktní údaje, datum narození, pohlaví, rodinný stav, národnost, rodné číslo, údaje z občanského průkazu či pasu, prohlášení o formě zaměstnání, údaje z obchodní komory a informace o DPH, informace z náboru (např. předchozí zaměstnání, dosavadní vzdělání), údaje o práci a pracovní pozici, údaje o pracovním povolení, dostupnost, podmínky zaměstnání, daňové informace, platební informace a informace o pojištění.

 

E. Sociální sítě, například LinkedIn a jiné veřejně přístupné webové stránky

Můžeme shromažďovat vaše osobní údaje z veřejných profilů na LinkedIn či jiných sociálních sítích a z jiných veřejně přístupných webových stránek, pokud jste reagovali na náborovou iniciativu naší společnosti na takových sítích a webových stránkách nebo jste se zaregistrovali prostřednictvím integrovaných funkcí takových sociálních sítí, náborových webových stránek či našich vlastních webových stránek. Z těchto zdrojů můžeme shromažďovat vaše osobní údaje také v případě, že jste nám poskytli odkaz na váš profil na takové místo v rámci vaší žádosti o zaměstnání nebo vašeho životopisu, který jste nám předali společně s žádostí o zaměstnání. 
Vaše kontaktní údaje můžeme také získat z veřejně dostupných zdrojů včetně obsahu zveřejněného na LinkedIn či jiných sociálních sítích či podobných sítích pro profesní účely, abychom s vámi navázali kontakt pro účely náboru. Budeme vás kontaktovat, pokud jste zpřístupnili své osobní údaje naší společnosti, aby vás kontaktovala za účelem přijímání nových zaměstnanců, a poskytneme vám jasnou možnost požádat nás, abychom vás za účelem pracovní příležitosti přestali kontaktovat a odstranili vaše osobní údaje z našich systémů.

 

Za tím účelem
 • zpracováváme vaše osobní údaje na základě našeho legitimního zájmu najít vhodné kandidáty na volná místa v naší společnosti;
 • zpracováváme vaše osobní údaje, které jste zveřejnili prostřednictvím veřejných profilů LinkedIn či jiných sociálních sítí, a korespondenci mezi vámi a našimi náborovými pracovníky. Patří k nim jméno, kontaktní údaje, pokud byly poskytnuty, současné a minulé pracovní pozice, předchozí zaměstnání, informace o vzdělání, dovednosti, doporučení a životopis, pokud jste ho dali k dispozici.

 

F. K ochraně vašich životních zájmů

Je-li nezbytné zpracovat vaše osobní údaje pro ochranu vašich životních zájmů, uděláme to. To by bylo případ, kdy máte nějaké postižení nebo onemocnění, o němž potřebujeme vědět, když nás navštívíte v našich prostorách.

 

Za tím účelem
 • zpracováváme vaše osobní údaje na ochranu vašich životních zájmů a budeme zpracovávat vaše osobní údaje, bude-li to nezbytné pro předejití zranění či jiného poškození vašeho zdraví;
 • v nezbytném rozsahu zpracováváme vaše kontaktní údaje, kontaktní údaje osob, které uvádíte jako kontakty pro případ nouze, registrační značku vašeho vozu, polohu sídla vaší společnosti a příslušné zdravotní údaje, které jste nám poskytli.

 

G. K poskytování informací a komunikaci s vámi o jiných volných pracovních pozicích

Někdy se stane, že pro vás právě nemáme vhodné místo. Pokud budete chtít, uchováme informace o vás v našich systémech a budeme vás kontaktovat, jestliže budeme mít novou volnou pozici, která by vás mohla zajímat. Také bychom vás mohli pozvat na náborové akce nebo s vámi komunikovat o pracovních příležitostech.

 

Za tím účelem
 • budeme zpracovávat vaše osobní údaje na základě vašeho souhlasu, když se rozhodnete ponechat své údaje v našich systémech;
 • zpracováváme vaše kontaktní údaje (například vaši adresu a e-mailovou adresu), informace, které jste nám poskytli v průběhu předchozích žádostí o zaměstnání (například váš životopis), a přehled o tom, jak jste si u nás vedli při předchozích žádostech o zaměstnání.

 

3. JAK DLOUHO VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE UCHOVÁVÁME?

Naše společnost obecně uchovává údaje uchazečů jen po dobu nezbytnou pro daný obchodní účel v rozsahu přiměřeném pro splnění relevantních požadavků zákona nebo tak, jak je záhodno vzhledem k platnému zákonu o promlčení.
Neprodleně po uplynutí doby uchovávání budou údaje:
i) bezpečně smazány či zničeny; nebo
ii) anonymizovány nebo
iii) převedeny do archivu (pokud to není zakázáno zákonem nebo relevantním spisovým plánem).

 

4. KDO MÁ PŘÍSTUP K VAŠIM OSOBNÍM ÚDAJŮM?

Přístup k vašim osobním údajům v naší společnosti
Přístup k vašim osobním údajům, i když pouze v rozsahu nezbytném pro plnění jejich úkolů, mohou mít zaměstnanci zapojení do příslušné náborové procedury. K těmto zaměstnancům patří například náboroví pracovníci, zaměstnanci personálního oddělení a příslušný manažer.
K vašim osobním údajům mohou přistupovat v rozsahu nezbytném pro plnění jejich úkolů také jiná oddělení naší společnosti, například oddělení IT, právní oddělení a oddělení kompliance.
V některých případech mohou být vaše osobní údaje předány do země, která neposkytuje adekvátní úroveň ochrany osobních údajů. Naše společnost však přijala opatření, aby zajistila, že vaše osobní údaje budou adekvátně chráněny, protože závazná firemní pravidla platí pro celou skupinu, do níž naše společnost patří.
Přístup třetích stran k vašim osobním údajům 
Následující typy třetích stran mohou mít přístup k vašim osobním údajům tam, kde je to na místě kvůli poskytování jejich produktů či služeb naší společnosti: náborové agentury, agentury provádějící prověrky spolehlivosti zaměstnanců, assessment centra a dodavatelé IT.
Když je třetím stranám poskytnut přístup k vašim osobním údajům, naše společnost podnikne požadovaná smluvní, technická a organizační opatření k zajištění, že vaše osobní údaje budou zpracovávány pouze v rozsahu nezbytném pro účel zpracování sjednaný s naší společností. Třetí strany budou vaše osobní údaje zpracovávat jen v souladu s platnými zákony.
Jsou-li osobní údaje předány třetí straně do země, která neposkytuje adekvátní ochranu osobních údajů, podnikneme kroky k zajištění, aby vaše osobní údaje byly adekvátně chráněny, například uzavřeme s těmito příjemci standardní smluvní doložky EU.
V ostatních případech vaše osobní údaje nebudou třetím stranám předávány, pokud to nebude požadováno zákonem. 

 

5. JAK JSOU VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE ZABEZPEČENY?

Podle našeho názoru a na základě našeho posouzení rizik jsme k zajištění bezpečnosti vašich osobních údajů přijali přiměřená bezpečnostní opatření. Při našem posuzování jsme brali v úvahu riziko nahodilého či nezákonného zničení, nahodilé ztráty, poškození, změny, neoprávněného prozrazení či přístupu a všech dalších forem nezákonného zpracování (mimo jiné včetně jejich nadbytečného shromažďování) či dalšího zpracování.

 

6. JAK MŮŽETE UPLATNIT SVÁ PRÁVA NA OCHRANU SOUKROMÍ?

Máte právo požadovat přístup k vašim osobním údajům a jejich přehled a za určitých podmínek jejich opravu nebo výmaz. Kromě toho můžete mít právo omezit zpracování týkající se vašich osobních údajů, právo vznést námitku proti zpracování a právo na přenositelnost údajů.
Chcete-li svá práva na ochranu osobních údajů uplatnit, kontaktujte nás laskavě pomocí kontaktních údajů na konci tohoto prohlášení. Pamatujte, že můžeme požadovat další informace kvůli ověření vaší totožnosti.

7. MŮŽETE ODVOLAT SVŮJ SOUHLAS?

Když udělíte svůj souhlas, můžete jej kdykoli odvolat. Pamatujte, že odvolání souhlasu nemá zpětný účinek a že odvolání souhlasu je možné jen v případě, že jste nejprve souhlas dali. Chcete-li svůj souhlas odvolat, kontaktujte nás laskavě pomocí kontaktních údajů na konci tohoto prohlášení.

8. JAK PODAT STÍŽNOST NEBO NAHLÁSIT PORUŠENÍ BEZPEČNOSTI OSOBNÍCH ÚDAJŮ?

Máte-li stížnost ohledně toho, jak naše společnost používá vaše osobní údaje, nebo pokud jste se dozvěděli o porušení bezpečnosti osobních údajů v naší společnosti, můžete podat stížnost nebo nahlásit porušení bezpečnosti osobních údajů pomocí kontaktních údajů na konci tohoto prohlášení. Kromě podání stížnosti u naší společnosti můžete podat stížnost u místního orgánu dozoru nad ochranou osobních údajů.

9. JAK NÁS MŮŽETE KONTAKTOVAT?

Máte-li nějaké dotazy ohledně způsobu zpracování vašich osobních údajů, nejprve si prosím přečtěte toto prohlášení. Máte-li další dotazy, poznámky, pochvaly či stížnosti, kontaktujte laskavě pověřence pro ochranu osobních údajů v naší společnosti na adrese privacy@nutreco.com.