Podmínky použití

1. Obecná ustanovení

1.1.       Tyto webové stránky (dále jen „webové stránky“) vám nabízí Nutreco N. V., Prins Frederiklaan 4, 3818 KC, Amersfoort, Nizozemsko (dále jen „Nutreco“) či některá z jeho sesterských společností.

1.2.   Následující podmínky užívání (dále jen „podmínky užívání“) určují váš přístup k webovým stránkám včetně informací a dat v nich obsažených nebo jejich prostřednictvím přístupných (dále jen „obsah“) a jejich užívání. Pro specifická data či informace mohou platit specifické podmínky. Takové specifické podmínky mohou platit vedle těchto podmínek užívání nebo je mohou v rozsahu výslovně uvedeném společností Nutreco nahrazovat.
1.3.       Přístupem k těmto webovým stránkám či jejich užíváním potvrzujete, že jste si přečetli a pochopili podmínky užívání a akceptujete, že jste jimi právně vázáni. Pokud s podmínkami užívání nesouhlasíte, neměli byste ke stránkám přistupovat ani je užívat.
1.4.       Nutreco si vyhrazuje právo kdykoli a bez upozornění podmínky užívání aktualizovat. K nejnovější verzi podmínek užívání lze přistoupit kliknutím na odkaz „Podmínky užívání“ dole na webových stránkách. Nutreco si vyhrazuje právo kdykoli bez udání důvodu a bez upozornění přestat provozovat či měnit webové stránky nebo odmítnout přístup k nim nebo k obsahu.
1.5.       Digitální kopii podmínek užívání je ke stažení [kliknutím níže na odkaz „Stáhnout podmínky užívání“]. Chcete-li obdržet tištěnou verzi podmínek užívání, pošlete laskavě e-mail s vaší adresou na corpcomm@nutreco.com. Podmínky užívání jsou rovněž k nahlédnutí v kancelářích Nutreco na adrese  Prins Frederiklaan 4, 3818 KC, Amersfoort, Nizozemsko.

 

2. Vyloučení odpovědnosti a omezení užívání

2.1.       Veškerý obsah na webových stránkách je poskytován „jak je“, bez jakékoli záruky. Společnost Nutreco a její dceřiné a sesterské organizace, partneři a poskytovatelé licence výslovně odmítají jakákoli prohlášení či záruky jakéhokoli druhu, mimo jiné včetně prohlášení či záruk, že webové stránky budou nepřerušené, bezpečné nebo bezchybné, nebo že obsah bude správný, úplný, spolehlivý či bude splňovat jakékoli jiné požadavky. 
2.2.       Získávání obsahu prostřednictvím těchto webových stránek je na vlastním uvážení a na vlastní riziko. Jste výhradně odpovědní za jakoukoli škodu, mimo jiné včetně škody na vašem počítačovém systému či ztráty dat, vzniklou následkem obsahu, vyjma případu, kdy tato škoda vznikne jako přímý následek úmyslného přečinu nebo hrubé nedbalosti společnosti Nutreco. 
2.3.       Není-li uvedeno jinak, veškerý obsah je pro vaše osobní použití. Nesmíte modifikovat, kopírovat, distribuovat, přenášet, vystavovat, provádět, reprodukovat, publikovat, licencovat, předávat ani prodávat žádný obsah získaný z našich webových stránek ani vytvářet díla od něj odvozená bez předchozího souhlasu společnosti Nutreco. 

 

3. Duševní vlastnictví

3.1.       Veškerá práva k duševnímu vlastnictví, mimo jiné včetně jakýchkoli autorských práv, ochranných známek a práv k databázím, v obsahu a na webových stránkách a jejich výběr a uspořádání patří společnosti Nutreco, jejím sesterským a dceřiným společnostem nebo jejím partnerům či poskytovatelům licence. Veškerá práva k obsahu či webovým stránkám, která nejsou výslovně udělena v těchto podmínkách užívání, jsou vyhrazena.

 

4. Odkazy na stránky třetích stran

4.1.       Tyto webové stránky mohou obsahovat hyperlinky na stránky vlastněné třetími stranami. Nutreco nemá nad těmito odkazovanými stránkami žádnou kontrolu, neodpovídá za obsah žádné z těchto stránek ani nepřijímá žádnou odpovědnost za jejich přesnost. Odkazy na tyto stránky jsou poskytovány jen pro vaše pohodlí a váš přístup k nim je na vaše vlastní riziko. Začlenění takových odkazů neznamená žádnou podporu takových webových stránek ze strany společnosti Nutreco. Když navštívíte odkazované webové stránky, měli byste si přečíst podmínky užívání a zásady ochrany osobních údajů, jimiž se ony konkrétní stránky řídí.

 

5. Zákaznický portál

5.1. Tyto podmínky užívání se vztahují i na přístup k zákaznickému portálu, který vám nabízí Nutreco (dále jen „portál“), a jeho užívání.  Pro ten účele se výraz „webové stránky“ použitý v těchto podmínkách užívání vztahuje i na portál (pokud z kontextu nevyplývá jinak). Kromě toho se na portál vztahuje tento článek 5.
5.2. Přístup k portálu a jeho obsahu a jeho užívání je na vaše vlastní riziko a odpovědnost. 
5.3. V případě, že z portálu obdržíte obsah, jehož zamýšleným příjemcem nejste, laskavě nás o tom ihned uvědomte a takový obsah ze svého systému vymažte.

 

6. Soukromí

6.1.       Osobní údaje poskytnuté nebo shromážděné prostřednictvím webových stránek nebo v souvislosti s nimi bude použito výhradně v souladu s našimi zásadami ochrany osobních údajů.

 

7. Odpovědnost

7.1.       Společnost Nutreco ani žádná z jejích dceřiných a sesterských společností, partnerů či udělovatelů licence nebudou v žádném případě odpovědné za jakoukoli škodu, ať následkem působení smlouvy či protiprávního činu, vyjma případu, kdy tato škoda vznikne jako přímý následek úmyslného přečinu nebo hrubé nedbalosti společnosti Nutreco.
V případě, že země, kde žijete, neumožňuje vyloučení nebo omezení odpovědnosti nebo žádné z odmítnutí záruk uvedených v těchto podmínkách užívání, bude takové vyloučení, omezení či odmítnutí omezeno na rozsah požadovaný rozhodným právem.

 

8. Rozhodné právo a jurisdikce

8.1.       Podmínky užívání a veškeré spory v souvislosti s nimi se budou řídit a budu vykládány podle zákonů Nizozemska. Jakýkoli spor, nárok či žaloba vzniklá následkem těchto podmínek užívání či užívání těchto webových stránek nebo v souvislosti s nimi budou předloženy kompetentnímu soudu v Amsterdamu, není-li působením rozhodného práva stanoveno jinak.

 

9. Oddělitelnost

Jestliže některé ustanovení těchto podmínek užívání bude shledáno neplatným či nevynutitelným, bude ono neplatné či nevynutitelné ustanovení nahrazeno ustanovením platným a vynutitelným, které se bude co nejvíce přibližovat záměru původního ustanovení, a ostatní ustanovení zůstanou v platnosti.