Pincoy Projekt: Čilský chov lososů představuje program spolupráce na měření pro omezení užívní antibiotik

12 srpen 2016

Pincoy project logo

Globální a loklání společnosti působící v Čile vedené firmami Skretting, AquaGen/Blue Genomics, Pharmaq, Centrovert, Blumar a Ventisqueros začaly společné úsilí zaměřené na pomoc Čilskému chovu lososů omezit užívání antibiotik.; Používání antibiotik v Čilském chovu lososů bylo divoce kritizováno což vyvrcholilo v roce 2016, když Národní institut rybářství a akvakultury (Sernapesca) zveřejnil, že užití antibiotik v roce 2015 dosáhlo maxima za uplynulých devět let. Za důvod číslo 1 pro takto vysoké užití antibiotik bylo označeno ohrožení Septikemickým Riketsiálním Syndromem (SRS) po tom, co se tradiční vakcíny a léčení ukázaly jako neefektivní pro boj s touto konkrétní nemocí, která je zodpovědná za 78,9% úmrtí způsobených onemocněním a užití antibiotik v Čile, podle Sernapesca.

Pro omezení Užívání antibiotik v Čilském chovu lososů je konkrétní systém měření jejich obsahu. Globální a loklání společnosti působící v Čile vedené firmami Skretting, AquaGen/Blue Genomics, Pharmaq, Centrovert, Blumar a Ventisqueros začaly průlomový Pincoy Projekt, který je zaměřen na pojmenování problému pomocí větší snaze o kooperaci v chovu lososů spolu s přínosem měřitelného udržitelného růstu.; Projekt je pojmenován Pincoy po mužském duchu moře z Čilské mytologie kmene Chiloé, který je zodpovědný za zpěv písně, jež dodává odvahy jeho ženu (Pincoya) k započetí jejího magického tance pro zvýšení úrodnosti moře. Duchem projektu Pincoy je zlepšení efektivity chovu lososů nejen co se týče používání antibiotik, ale i produkce ryb, jak vysvětluje Evy Vikene, vedoucí tohoto projektu ve firmě Skretting.; Cílem projektu Pincoy je iniciovat vývoj a převzít vedoucí roli v kultůře rozhovorů o snížení užívání antibiotik pomocí přinášení hmatatelné, měřitelné změny. Toho má být dodsaženo specifickými akcemi veškerých článků zapojených do řetězce na všech úrovních výroby lososů.; Mezi jinými vecmi se, pečlivě strukturovaný projekt který začal v roce 2016, skládá ze šlechtění, použití vysoce kvalitní výživy pro rozkrm plůdku, pečlivého výběru násad, vakcín a použití krmiv založených na použití funkčních látek, dodržení dobré chovatelské praxe jak ve sladkovodní, tak v mořské fázi chovu, a přesmém monitoringu a hlášení během celého chovu. Během svého vývoje projekt Pincoy bral v ůvahu předchozí snahy vyvinuté ze strany Serapesca a Organizace pro chov lososů (SalmonChile), které obě považují projekt za příležitost pro zemi předvést, jak, skrze spolupráci, může Čilský průmysl položit základy por snížení míry používání antibiotik udržitelnou cestou.; KOMENTÁŘE; "Projekt Pincoy je velice zajímavou strategií určující široký přístup, který zvažuje preventivní aspekty SRS spolu s genetickými faktory a použitím funkčních krmiv podporujících zdravotní stav ryb. Také zdůrazňujeme, že tento projekt zahrnuje spolupráci veřejného se soukromým sektorem, což je pro tento typ iniciativy velice důležité. Navíc je projekt Pincoy úzce spjat se zádadami, které jsme již dříve propagovali s odkazem na to, že bychom my, jako průmyslové odvětví, měli snížit míru používání amtimikrobiotik nejen ve vytahu k nemocem, ale při pohledu do budoucna se zaměřit na prevenci, kontrolu a spolupráci mezi společnostmi, a vědou a výykumem, což je pro nás velice důležité." Allicia Gellardo, náměstek pro akvakulturu v Sernapesca.; Nexestuje žádné jednoduché řešení nákaz SRS. Ve skutečnosti nebezpečí nákazy tu vždy bude přítomno, ale v projektu Pincoy Skretting zjistil, že společný holistický přístup spojující veškeré znalosti celého průmyslového odvětví na všech úrovních celého řetězce může výrazně omezit negativní následky takovýchto událostí v budoucnu. Nejen z Čile, ale i z pole mezinárodního, jsme získali hodnotný řetězec partnerů, kteří se budou podílet na tomto projektu spolupráce zahrnujícího celé toto odvětví. Bude to zahrnovat dlouhý proces učení se, ale věříme, že povede celé průmyslové odvětví k dosažení jeho provozní dokonalosti. Jsme si jisti, že inovativní, sdílné prostředí partnerů projektu Pincoy, podpořené snahou být příkladem, usnadní trvalou pozitivní změnu a výhody tohoto přístupu budoud vidět i v globálním měřítku." Steven Rafferty, výkoný řiditel firmy Skretting.; "AquaGen and Blue Genomics se k připojily k této iniciativě, protože je pro ně příležitostí, jak koordinovaně vyzkoušet nově objevené postupy a technologie pro zvládání SRS. Tento projekt spojuje různé společnosti, které se zabývaly a investovaly do hledání alternativ k použití antibiotik z nichž některé již dosáhly úspěchů při aplikaci nezávisle v experimentálních i produkčních podmínkách. Do teď však nebylo možné použít tyto alternativní metody společně ani naplánovat a určit ty nejjlepší z nich a určit jejich synergický efekt. Tento projekt je rovněž důležitý proto, že dává firmám příležitost nejdříve vše prodiskutovat a posléze aplikovat nejlepší technologie a postupy na zvládání SRS, které jsou momentálně k dispozici a tím tím redukovat míru používání antibiotik." Nina Santi, řiditelka AquaGen a členka rady Blue Genomics.; "Pharmaq je velmi dobře obeznámen se zdravotními problémy, kterým v současné době čelí Čilské chovy lososů včetně SRS. Toto konkrétní ohrožení vedlo k velmi vysoké míře použití léčebných opatření, snížení kvality ryb při porážce a velkým ekonomickým ztrátám pro chovatele ryb. Po několikaletém výzkumu jsme vyvinuli průlomovou vakcinační technologi pro boj se SRS, která je spojena s možností stále se zvyšující udržitelnosti produkce lososa. Jsme si jisti, že toto bude hodnotnou součástí projektu Pincoy - projektu, který je založen na společné snaze společností a institucí z různých odvětví akvakulturního průmyslu, které se chtějí podílet na vývoji nejlepších a udržitelných řešení z jejich odborného pohledu." Bernd Wrege, výkoný řiditel Pharmaq Čile.; "Sledování a prověřování všech možných nemocí a hlavně SRS je stále probíhající snahou, na které Cermaq pracoval již roky. Zaměřoval se při tom na vývoj experimentálních vakcín. Na tomto poli se projekt Pincoy shoduje s našimi snahami o prevenci chorob a umožňuje nám čerpat výhody od našich strategických partnerů, kteří do této iniciativy přináší jiný pohled jež tento projekt dělají inovativním na poli výzkumu řešení pro náš obor hygieny a zdraví ryb." Geir Molvik, řiditel Cermaq.; Projekt Pincoy je reálnou iniciativou, která, jak věříme, má několik výdorných vlastností. Je to prosekt spolupráce mezi klíčovými hráči na poli akvakultury, kteří využívají své hodnotné zkušenosti a znalosti. Takovýto přístup je nezbytný právě v případě ohrožení, jakým je SRS, které musí být řešeno holisticky. Navíc projekt Pincoy zahrnuje i preventivní přístup, který je optimální por zdraví ryb a zároveň nabízí konkrétní nástroje pro použití během celého produkčního cyklu ryb. V neposlední řadě bude tento projekt zveřejňovat své výsledky, což se bude podílet na vylepšování postupů užívaných v chovech ryb." Alfredo Tello, vedoucí řiditel technického institutu pro chov lososů, SalmonChile.; KONEC; O Skrettingu; Skretting je světovým lídrem ve výrobě a zásobování akvakultury krmivy díky čemuž je nenahraditelnou součástí řetězce spojujícího krmiva a potraviny pro lidsou výživu. Své znalosti v oboru složení krmiv a výžovových potřeb ryb a krevet aplikuje do procesu inovací pro dosažení optimální výživové hodnoty, udržitelné produkce a eonomického výkonu krmiv. To pomáhá naplňovat krédo celého koncernu společností: "Nakrmení budoucnosti"; Skretting ročně vyprodukuje 2 miliony tun vysoce kvalitních krmiv. Založil pět samostatně fungujících společností na pěti kontinentech, které produkují a dodávají krmiva pro všechny fáze chovu širokého spektra ryb a krevet od lídní po porážku. Skretting je součástí společnosti Nutreco, světového lídra na poli produkce výživných krmných směsí pro suchozemská zvířata i akvakulturu.; Zkušenosti trvající více než 100 let dávají firmě Nutreco bohaté dědictví vědomostí a ideální základnu pro budování její budoucnosti. Nutreco zaměstnáví více, než 11 000 lidí ve 35 zemíchs prodeji v 80 zemích. V roce 2015 bylo Nutreco koupeno splečností SHV Holdings.; O Aquagen/Blue Genomics; AquaGen je chovnou společností, která produkuje a dodává genetický materiál celosvětovému průmyslu chovu ryb v mořích. Pomocí výzkumu zaměřeného na trh a vývoj společnost AquaGen získala vedoucí pozici na trhu s oplzenýmy jikrami lososů a pstruha duhového.; Od roku 1970 společnost AquaGen spustila program kontinuálního výzkumu a vývoje ve spolupráci komerčními firmami a výzkumnými organizacemi. Na základě dlouhodobého šlechtění za použití moderních metod může dnes AquaGen nabízet unikátní portfolio produktů, které je přizpůsobeno potřebám zákazníků.; Blue Genomics je splečností zaměřenou na výzkum genomiky a rozmnožování lososovitých ryb, která vznikla jako první výsledek Technologického Konsorcia pro inovace stejného jména, které bylo kofinancováno COFRO (Chilean Economic Development Agency - Čilská agentura pro ekonomický rozvoj) a solečnostmi s vazbami na mezinárodní chovy lososů: AquaGen Chiile, AquaGen Norway, Vaxxinova. Založena v roce 2013, Blue Genomics navrhla a provedla řadu pokusů zaměřených na nalezení a pochopení fenotypové variability kterou lososi vykazují v rezistanci k různým nemocem, které ovlivňují čilský průmysl chovy lososa.; O Pharmaq; PHARMAQ je světovým lídrem ve vakcinacích a inovacích v akvakultuře a součást Zoetis, světového lídra na poli zdraví zvířat. Společnost poskytuje přírodně znějící, bezpečné a efektivní zdravotní produkty světovému akvakulturnímu průmyslu skrze cílený výzkum lidí tomuto závazku oddaných. Produkční zařízení, administrativa a výzkum a vývoj mají základnu v Norsku s pobočkami v Čile, Velké Británii, Vietnamu, Turecku, Španělsku, Panamě a Hong Kongu. PHARMAQ má přibližně 200 zaměstnanců. Produkty této společnosti jsou prodávánu v Evropě, Severní a Jižní Americe a v Asii.; O Centrovet; Laboratoř Centrovet byla založena v roce 1979. Od té doby byla zaměřena na výzkum a vývoj jako strategický nosič jejího podnikání: přinášela inovativní řešení pro zdraví zvířat. Duch Centrovetu byl vždy zaměřena na řízení kvality, neustálé zlepšování a spokojenost zákazníka.; Dnes společnost prodává své produkty rybímu, prasečímu, drůbežřskému a dobytkářskému průmyslu a pro majitele domácích mazlíčků a exportuje do 36 zemí světa. Produktové řady firmy Centrovet zahrnují: desinfekce, proti-infekční látky, antiparazitika, vitamíny, minerály, látky podporující růst, anestetika, protizánětlivé látky, látky proti bolesti, aditiva do krmiv, enzymy, okyselovadla, antioxidanty, vakcíny a podobně.; O Cermaq; Cermaq Chile je součástí Cermaq AS Group, s pobočkami v Norsku, Kanadě a Čile. Společnost začala v roce 1985 jako čtvrtá společnost v zemi s daným zaměřením. V roce 2014 byla převzata Mitsubishi Group, a stala se kompletně majetkem tohoto Japonského gigantu. Ředitelství v Čile je v Puerto Mountt v regionu Los Lagos.; Od svého počátku bylo společnost lídrem v chovu lososa obecného, lososa coho a pstruha duhového, ktří jsou dodávání jako čerství nebo mražení na různé trhy v Asii, Evropě a Americe. Cermaq má farmy v Čile od Araucania po Magallanes Regions a zaměstnává přibližně 2000 lidí. V coučasné době dodává do 70 zemí zvěta, objednávky odesílá 365 dní v roce a produkuje více než 2 miliony porcí lososa denně.; O Blumar; Blumar Seafoods je svetovou spolešností zaměřenou na lov ryb a akvakulturu. S více než 60 lety zkušeností v oboru společnost exceluje ve vývojí vysoce kvalitních produktů při dodržení harmonie s přírodou.; Produkty Blumar Seafood jsou mražené makrely pro lidskou spotřebu a rybí moučla a olej pro výrobu krmiv pro zvířata. V případě lososa jsou produkty prodávány čerstvé, nebo mražené a jejich hlavním určením je USA, kde má společnost vybudovánu distribuční síť po celé zemi. Dalšími důležitými trhy jsou pro ně Brazílie a zbytek Latinské Ameriky, Evropa a Asie.; O Ventisqueros; Ventisqueros je Čilský podnik s 20 lety zkušeností v chovu a zpracování lososa zaměřený na co největší přidanou hodnotu svých produktů. Společnost začala v roce 1985 se zaměřením na dlouhodobý úspěch podnikání v oblasti s mejlepší a nejčistší vodou v Čile vůbec, v Čilské Patagonii.; Dnes je Ventisqueros jedním z nejstabilnějších lososích podniků v tomto průmyslu vůbec a to díky dodržování nejvyšších standardů kvality a díky silnému odhodlání sloužit svým klientům a neustále vyvíjet své produkty. Velkou výhodou pro společnost se stalo v roce 2011 její zapojení do The Shörghuber Corporate Group, respektovaného Německého holdingu.; Další informace: Evy Vikene, Projekt manažer Pincoy; evy.vikene@skretting.com, mobil +47 95 78 93 73; Marit Husa, Manažer pro komunikaci firmy Skretting; marit.husa@skretting.com, mobil +47 47 68 55 44