Operations header

Skrettings forpliktelse til bærekraft internt

Orden i eget hus

I Nuterra-programmet vektlegges overvåkning og registrering av fem bærekraftsindikatorer. For hver indikator har vi satt oss mål som vi aktivt arbeider for å nå, blant annet gjennom kvartalsvise resultatgjennomganger.

Vi reduserer uttaket fra lokale vannkilder ved å utnytte vannet best mulig, redusere utslippet av spillvann og innholdet av forurensende stoffer i spillvannet, og ved å bruke mindre termisk energi.

Vi har som mål å resirkulere og gjenbruke mest mulig, slik at det går minst mulig ressurser til spille. Vi har også fokus på å kjøpe så lite som mulig av produkter som ikke kan gjenbrukes eller resirkuleres.

Vi bruker nye, mer energieffektive innretninger og prosesser i fabrikkene våre.

Vi undersøker kontinuerlig om det er mulig å gå over til mer bærekraftige energikilder.

Helse og sikkerhet er et område der vi arbeider for stadig å bli bedre. Alle arbeidsulykker registreres, og det arbeides kontinuerlig med å bedre sikkerheten på arbeidsplassene.