Nytt prosjekt gjenvinner slam fra landbasert oppdrettsanlegg til verdifull gjødsel

10 oktober 2017

Et nytt, grønt prosjekt innen sirkulær økonomi blir nå etablert av et firkløver bestående av selskapene Skretting, Scanship, HØST og IVAR. Prosjektet skal samle opp fiskeskitt og fôrrester fra Marine Harvests settefiskanlegg i Steinsvik , og foredle slammet til verdifull gjødsel. Dette vil bidra til at havbruket kan spille en enda viktigere rolle i utvikling av den grønne økonomien.

Slam fra settefiskanlegg og landbaserte anlegg har et stort potensiale for biogass, men inneholder også verdifulle næringsstoffer og organisk materiale — råstoff som kan nyttes til gjødsel. Dessverre blir dette ikke utnyttet i dag fordi det ikke finnes noe system for å gjenvinne slammet. Det vil dette firkløveret gjøre noe med.

Skrettings fôrbåt som «pantemaskin»

Når fôrbåten fra Skretting har levert sitt fôr, har den kapasitet til å ta med seg slammet tilbake til IVAR IKS i Stavanger. Det interkommunale vann- og renovasjonsselskapet vil ta imot og videreforedle slammet til råstoff for produksjon av næringsrik organisk gjødsel. Dette skjer i gjødselfabrikken på Sentralrenseanlegg Nord Jæren, og gjødselproduktene omsettes i dag av Minorga Vekst, som eies av HØST og IVAR IKS.

Sirkulære løsninger kan bidra til å redusere klimagassutslipp og miljøskade. Samtidig er det med å skape arbeidsplasser ved å bygge et nytt grønt næringsliv. I dag utnytter vi de marine ressursene for dårlig, og det er mulig å gjenbruke det som gjødsel i norsk og internasjonalt landbruk. Spesielt i Sør-Øst Asia er organisk gjødsel ettertraktet, og det gjør foredlet norsk fiskeskitt til en eksportvare.

Frode Jåsund (Skretting) og Oddvar Tornes (Ivar)
Logistikksjef i Skretting Frode Jåsund (til venstre) og Oddvar Tornes fagansvarlig for IVAR, vil gjøre slam til gull ved å utnytte Skrettings landsdekkende logistikksystem til å frakte slam fra landbaserte anlegg til IVARs gjødselfabrikk på Nord-Jæren.

Ettårig prosjekt for å finne ut hvordan dette skal gjøres

Prosjektet som nå startes, skal i løpet av ett år prøve ut muligheten med sirkulær økonomi for settefiskanlegg og dermed oppdrettsanlegg generelt. Det vil si at ressursene skal forbli i det økonomiske kretsløpet på samme måte som naturen fungerer i kretsløp. Slik bedrer vi ressursutnyttelsen og minsker overforbruket av ressursene våre.

Prosjektet skal gi en kunnskapsbase der effekten av kvalitetsvariasjoner som funksjon av ulike fôr-typer og sammensetning av biomasse i anleggene kan registreres. Dette vil danne grunnlaget for videre håndtering i storskala. Målet er en håndtering av 4000 – 6000 årstonn på sikt.

Norsk fiskeskitt blir spesialprodukt for vietnamesisk landbruk

De fire selskapene skal jobbe sammen for å motta og foredle tørket slam fra Steinsvik settefiskanlegg (Marine Harvest). Smittestoffer blir fjernet gjennom kontrollert tørking med Scanships løsninger som hygieniserer og inaktiverer fiskepatogen.

Skretting vil sørge for smittefri transport når fôrbåten går tilbake til gjødselfabrikken i Stavanger for leveranse til IVAR IKS. Her vil slammet konverteres til gjødsel, blant annet som spesialprodukt HØST utvikler for vietnamesisk landbruk.

Demonstrasjon av Scanships løsning for avvanning og tørking av slam
John-Ivar Sætre, produksjonssjef ferskvann hos Marin Harvest og Lars Rohold, salgssjef Scanship, (bakerst) får demonstrert Scanships løsning for avvanning og tørking av slam av driftsleder Johannes Lillenes hos Steinsvik Settefiskanlegg.

Reduserer miljøavtrykket til lakseoppdrett

Når vi tar vare på næringsstoffene i slammet fra oppdrettsanlegg og gjenbruker dette i produksjon av gjødsel til landbruket, så bidrar dette til økt miljøvennlig matproduksjon. Samtidig reduserer vi forbruket av begrensede plantenæringsstoff som for eksempel fosfor. Da utnytter vi laksefôret bedre og bidrar til å minske miljøavtrykket i lakseoppdrett ved å ta vare på slammet.

Målet er at testperioden skal demonstrere for settefiskanlegg langs hele kysten hvordan vi kan få verdi ut av slammet. Da vil et avfallsprodukt fra lakseproduksjonen, bli et verdifullt råstoff til gjødsel i norske og internasjonale markeder.

På den måten sikrer vi at den totale utnyttelse av lakseforet øker og bidrar til at miljøbelastningen fra lakseoppdrett blir redusert.

Skretting Scanship HØST IVAR iks
logo Skretting Logo Scanship Logo HØST Logo IVAR