Skrettingfondet - et håndslag til nærmiljøet

Skretting har en lang tradisjon for å sponse organisasjoner og aktiviteter både i og utenfor oppdrettsnæringen. I størst mulig grad ønsker vi å sponse aktiviteter i nærmiljøet. I 2010 opprettet vi derfor et fond, Skrettingfondet, som hvert år skal bidra økonomisk til organiserte aktiviteter for barn og unge i nærmiljøet rundt fabrikkene våre.

Bidra direkte til nærmiljøet rundt våre fabrikker

Sponsorvirksomhet i nærmiljøet rundt fabrikkene våre er ett eksempel på hvordan vi ønsker å bidra til et godt bomiljø med et bredt spekter av kultur-, idretts- og fritidstiltak. Lag og foreninger i Stavanger, Averøy og Hadsel kan søke om bidrag fra Skrettingfondet. Skrettingfondet deler ut midler to ganger per år, vår og høst. Søknadsfrist 15. februar og 15. september.

Kriterier for tildeling:

  • Tildeling skjer etter skriftlig søknad.
  • Tiltaket det søkes om midler til må være konkret.
  • Tiltaket det søkes om midler til skal gjennomføres innen 12 måneder etter at pengene er utbetalt.
  • Søker som har fått tildelt midler må sende faktura innen to måneder etter at tildelingen ble gjort kjent.
  • Det gis ikke tilskudd til prosjekter som er avsluttet.
  • Søker skal drive organisert, frivillig aktivitetsarbeid for barn og unge. Barnehager, skoler og SFO-er kan søke om midler til undervisningsopplegg knyttet til akvakultur.
  • Søker må holde til i nærmiljøet rundt fabrikkene våre i Stavanger, Averøy eller Stokmarknes (i Stavanger begrenses dette til bydelene Storhaug, Hillevåg og Hinna). I tillegg til nærområdene kan Skretting ansatte søke om midler på vegne av klubb, forening, organisasjon der deres barn er aktive.
  • Den enkelte forening/lag kan motta støtte fra Skrettingfondet én gang per år.
  • Det enkelte tiltak støttes med maks 50.000 kroner.

Det skal benyttes et eget søknadsskjema der blant annet prosjektet/tiltaket det søkes om støtte til beskrives, samt forslag til hvordan Skretting kan profileres. Søknaden sendes til skrettingfondet@skretting.no

Skretting forbeholder seg retten til å be om en kort rapport/beskrivelse når tiltaket er avsluttet. Skretting foretar tildeling av fondsmidlene etter behandling i et eget utvalg med representanter fra de tre lokasjonene. Alle som søker Skrettingfondet vil få et skriftlig svar. Tildeling kunngjøres på vår nettside.