Protec Gill - innovativt helsefôr for god gjellehelse

Gjelleproblemer er svært utbredt og er i dag en av de viktigste årsakene til produksjonstap i norsk havbruk. Problemene er sammensatt og skyldes ofte ikke et spesifikk agens, men har såkalt multifaktoriell årsak. Skader og irritasjon i gjellevevet fører til at det vokser sammen og blir tykkere. Fisken får dermed problemer med å ta opp nok oksygen og konsekvensene vil være appetittsvikt, lav toleranse for stress og kan i verste fall føre til økt dødelighet.

Protec Gill er et fôr utviklet for å støtte fiskens gjellehelse i perioder med økt risiko for gjelleproblemer. I tillegg til komponenter som sørger for bedre gjellehelse inneholder fôret full Protec-pakke. Protec Gill har i gjentatte forsøk med AGD vist å gi økt overlevelse. Fôret har også vist å gi raskere heling av gjeller etter algeangrep.

Bremser smitten

Det første som ble undersøkt var hvilke substanser som påvirker amøben direkte. Flere funksjonelle ingredienser ble testet og forskerne ved Skretting ARC fant stoffer som hemmet vekst og som økte dødeligheten av amøben. Amøben ble eksponert for slim fra fisk som hadde fått fôr med Protec Gill-substansen. Resultatene viste at slimet fra Protec Gill-fisken hemmet vekst av amøber. For å validere Protec Gills effekt mot AGD er det gjennomført smitteforsøk i Australia. Resultatene viser at Protec Gill økte overlevelsen med 27,1%, 20,3% og 42,4% hos Atlantisk laks smittet med AGD. 

Graf som viser økt overlevelse

Støtter gjellene

I samme forsøk ble det tatt blodprøver av fisken gjennom forsøksperioden. Natrium et mineral som gjenspeiler saltnivået i fisk. Fisk som lever i saltvann er mindre salt enn omgivelsene og den vil kontinuerlig kvitte seg med overskudd av salt via gjellene. Nivået av natrium i blodet kan derfor fortelle om gjellenes funksjonalitet. Hos Protec Gill fôret fisk fant en signifikant lavere natrium-nivåer i blodet sammenlignet med kontrollgruppen. Dette tyder på at Protec Gill bedrer gjellenes funksjonalitet fordi fisken lettere klarer å kvitte seg med de overflødige saltene i kroppen.

Graf som viser lavere natrium-nivåer i blodet

Gir raskere healing av fiskens gjeller

I 2016 ble det gjennomført feltforsøk i Chile med Protec Gill og fisk som hadde utviklet gjelleskader på grunn av et algeangrep. Det ble testet Protec Gills betydning for heling av gjellevev og de verste fiskegruppene ble derfor satt på Protec Gill. Etter 6 uker var den makroskopiske gjellescoren vesentlig lavere hos Protec Gill-gruppene sammenlignet med kontrollgruppene. Histologiresultater viste samme mønster som makroskopisk, og scoren var signifikant lavere for Protec Gill-gruppen 3 uker etter oppstart.

En godt immunsystemet er viktig når det kommer til fiskens evnen til å forsvare seg mot potensielle sykdomsfremkallende mikroorganismer. IgT og lysozymer er essensielle komponenter av fiskens naturlige forsvarssystem. Resultat fra forsøk viser at immunsystemet oppreguleres hos fisk som fôres Protec Gill sammenlignet med kontroll. Dette betyr at fisk som fôres Protec Gill vil være bedre forberedt mot sykdomsutfordringer den vil møte. 

Graf som viser gjellescore gjennom forsøk

Slik fôrer du Protec Gill

For vårsmolt eller større fisk
Protec Gill anbefales i seks uker fra juni for å starte forebygging mot AGD. Deretter anbefales Protec Gill i to uker for hver fjerde uke med vekstfôr gjennom risikoperioden.

For høstsmolt

Overgangsfôret Supreme anbefales i seks uker etter utsett, etterfulgt av Protec Gill i seks uker. Du har da forebygget store deler av risikoperioden.

Forebygging gjellesykdom høstsmolt

Ved gjelleskade eller gjellesykdom
Dersom fisken får gjelleskade eller gjellesykdom, anbefales Protec Gill i seks uker for å gi støtte til fiskens helingsprosesser.

Fôring ved gjellesykdom

For mer informasjon om Protec Gill og våre anbefalinger, ta kontakt med en av våre fiskehelseansvarlige:

Margunn Sandstad

Fagsjef fiskehelse og medisin

+47 482 67 472

Send e-post

Johan Rennemo

Fagansvarlig fiskehelse & veterinær
Stavanger

+47 916 65 576

Send e-post

Eirik Hoel

Fagansvarlig fiskehelse & fiskehelsebiolog

+47 48 89 50 87

Send e-post

Christina Husebø

Fagansvarlig fiskehelse & veterinær

+47 905 49 265

Send e-post

Kristine Marie Hestetun

Fagansvarlig fiskehelse & veterinær

Send e-post