Forsøksfakta Prime & Express

Fôrforsøket ble kjørt på GIFAS på oppdrag fra et uavhengig havbruksselskap.

 • Oppstart 23. september 2016
 • Avslutning med slakt og sluttveiing 16. april 2017
 • 183 fôringsdager
 • 2100 atlantisk laks ble fordelt i 21 forsøksmerder (5x5x5m)
 • Sju randomiserte forsøksgrupper á tre merder med 100 fisk (1,97 kg) i hver merd
 • Tre batcher av hvert fôr ble brukt
 • Det ble gitt to daglige måltider i den første perioden med fôroppsamling etter hvert måltid.
 • I andre periode var det ett daglig måltid, og over til to måltid igjen i slutten av tredje og siste
  periode
 • Mellomregistreringene inkluderte fordøyelighetsmåling og prøver for lever- og tarmhistologi
Graf som viser vekst i forsøk Graf som viser sluttvekt i forsøk
Forskjellen i vektøkning mellom beste og dårligste gruppe var 800 gram over 183 fôringsdager. Når forsøket ble avsluttet, ble all fisken veid, og resultatet viser at Express-fisken var den eneste som i snitt kom over fem kilos merket.
 Graf som viser leverfett i forsøk  Graf som viser vekstfaktor 3 i forsøk
Det er viktig å ikke få en for feit lever. Oppsamling av fett i leveren kan antyde at det er en mangel eller ubalanse av næringsstoff i fôret. I forsøk måler vi derfor ofte innholdet av fett i lever som en ekstra kontroll på at fôrene er optimalt balansert. Temperaturen i sjøen spiller en viktig rolle for hvordan laksen ­vokser. Vekstfaktor 3 (VF3) er et vanlig mål på fiskevekst som tar inn vanntemperatur som en del av beregningen i form av døgngrader. På engelsk heter det «Thermal Growth Coeffisient».
 Graf som viser fôrinntak i forsøk  Graf som viser fettfordøyelighet i forsøk
Figuren viser hvor mye fôr hver fiskegruppe har spist gjennom forsøket. Tallene refererer til hvor stor andel av biomassen fiskegruppen har spist. Figuren viser hvor stor andel av fettet i fôret som blir tatt opp i fisken, og dess høyere denne prosenten er, dess bedre er det. For da får fisken utnyttet det den spiser og prosenten viser fôrets biologiske verdi ved fôrutnyttelse.