Om Røye

Det finnes minst to varianter av røye i Norge; ferskvannsrøye og sjørøye. Siden disse kan stamme fra samme kull er det imidlertid uklart om man kan kalle dem genetiske varianter. Hva som avgjør om de blir ferksvannsrøye eller ikke er også uklart, men tilgangen på mat i den første levetiden er trolig en av faktorene

Sjørøye er i likhet med sjøørret anadrom. I enkelte innsjøer forekommer i tillegg tydelig adskilte populasjoner av ferskvannsrøya. Disse variantene har vanligvis et utseende og levesett som skiller seg fra normalformen.

Røye ligner i hovedtrekk på ørret, men skjellene er fysisk mindre og finnene gjerne noe spissere og mer markerte. Fargen er grønn-brun på ryggen og orange-rød i buken. Kanten av buk- og gattfinnen er hvit.

Røye er den nordligste av alle ferskvannsfiskeartene og finnes bare på den nordlige halvkule. Den regnes som sirkumpolar i sin utbredelse, som vil si at den finnes i Canada, på Grønland, Island og Svalbard, i Skandinavia og Russland. Av de skandinaviske landene er Island og Sverige de største produsentene av røye.

Røya er en utpreget arktisk fisk som trives best ved lave vanntemperaturer. Derfor finner man de beste forholdene for røya i kalde vassdrag, dype innsjøer og fjellvann.