RecircReady

Skretting sitt RAS-konsept, RecircReady, ble introdusert som første i markedet i 2009.  Konseptet inkluderer skreddersydde fôrløsninger, prognosemodeller for vekst og utslipp, slamløsning, system- og fiskehelse.

RAS feed solutions illustration

Fôrløsninger

For å sikre god vekst, fiskehelse og god vannkvalitet trenger resirkuleringssystem fôr med god fysisk- og ernæringskvalitet. RC-fôrene er utviklet for å optimalisere produksjon av fisk i resirkuleringssystem; optimalisere systemytelse uten at det går på bekostning av fiskens ytelse. Fôrene er formulert med ingredienser som gir best mulig fordøyelighet. Dette maksimere utnyttelse av næringsstoffene til fiskevekst, samt minimerer næringstap til systemet.

RC-fôr har høy vannstabilitet og synkehastighet som er tilpasset fôring i landbaserte anlegg. Høy vannstabilitet reduserer næringslekkasje fra pellet, gir en slitesterk pellet og sikrer god vannkvalitet. En unik patentert ingrediens gir en mer stabil feces. Det gjør det lettere å filtrere og fjerne feces i det mekaniske filteret og reduserer dermed belastning på biofiltre. Bedre vannkvalitet og bedre fiskehelse gir muligheter for å øke systemets produksjonskapasitet.

Models illustration

Vekst- og avfallsmodeller

I lukkede anlegg påvirkes fiskens vekst av ulike parametere for vannkvalitet. Vi har utviklet AquaSim-verktøy hvor de spesifikke parameterne kan legges inn for den enkelte virksomhet, og vi kan da bedre forutsi vekst og optimalisere produksjon i RAS.

Utslippsmodeller

For å beregne næringsstrømmene i et system har Skretting ARC, i løpet av det siste tiåret, innhentet og analysert data fra fôringsforsøk ved Lerang forskningsstasjon. Dette har resultert i en spesifikk modell for å forutsi fiskens næringsstoffutnyttelse. Modellen legger til grunne fôrinntak, næringsinnhold i fôr, vekst, fordøyeligheten av næringsstoffene i fôret og kroppssammensetning.

Modellens beregninger

Ved å bruke denne modellen i resirkuleringssystemer, er vi i stand til å beregne oppløste næringsstoffer i vannet og måle effekten av endring i fôrformuleringer. Da ved å ta hensyn til råvarers ulike kvaliteter og spesifikke næringsnivå. Vi kan også kvantifisere effekten av den tilsatte binderen i fôret ved å se på reduksjon av viktige næringsstoffer som nitrogen, fosfor og karbon.

RAS system health graphic

Systemhelse

Alle resirkuleringssystemer er avhengig av god biosikkerhet for å hindre sykdom og at systemet krasjer. Fôrets samspill med systemet er viktig ettersom endringer kan ha stor innvirkning på vannkvalitet og dynamikken for fjerning av avfall.

I Skretting strekker vi oss langt for å produsere det beste fôret, og har egne prosedyrer for produksjon av fôr til resirkuleringssystem. På denne måten er vi med å sikre optimal systemytelse gjennom fiskens produksjonssyklus. Vi bruker modeller for å forutsi utslipp fra fisken, og sikre at fiskemetabolitter ikke akkumulerer seg i systemet. Overvåking av O2, CO2, N2, NH4 ++ NH3, NO2-, NO3 og andre fysisk-kjemiske parametere er avgjørende for optimal ytelse fra fisk og system. Det er en fin balanse mellom frittsvømmende og festede bakterier, fjerning av partikler og andre systemoppgaver.

Når vi har kontroll på hvilken type og mengde metabolitter fôret produserer samtidig som systemets ytelse overvåkes nøye, da opererer systemet på en god måte hvor vannkvaliteten holdes stabil og sikrer optimal vekst.

RAS nutrient recycling illustration

Resirkulering av slam

Feces fra fisken er et biprodukt fra resirkuleringssystemer som har mange potensielle bruksområder, for eksempel gjødsel til jordbruk, biogassproduksjon, innsatsfaktor i produksjon av mikroalger eller en forbrenningskilde. Skretting søker aktivt etter løsninger som kan hjelpe våre kunder med å utnytte denne næringsrike ressursen. I Norge har vi for eksempel et samarbeid med MOWI, IVAR, Scanship og Høst som fjerner dette biproduktet og bruker det til å produsere organisk gjødsel.

Les mer om samarbeidet her.

I fremtiden kan det være nye, innovative måter å samarbeide med oppdretterne for å hjelpe dem med å finne en verdifull, sirkulær måte å utnytte næringsstoffer fra RAS-systemer på. Målet til Skretting og Skretting ARC er å produsere fôr som gir minst mulig utslipp og sørger for at næringsstoffene blir utnyttet av fisken, og ikke går ut i systemet.