Operations header

Đảm bảo nơi làm việc theo trình tự

Theo chương trình Nuterra, chúng tôi tập trung vào việc giám sát và ghi nhận năm chỉ số KPIs về phát triển bền vững. Đối với mỗi chỉ số này, chúng tôi lập các mục tiêu và thảo luận các kết quả hàng quý, sau đó chúng tôi chủ động làm việc để đạt được các mục đích này.

Chúng tôi giảm sử dụng các nguồn nước địa phương bằng cách tăng năng suất cho nguồn nước đầu vào, giảm lượng nước thải và lượng chất ô nhiễm, giảm tiêu thụ nhiệt lượng.

Chúng tôi hướng vào giảm lượng rác thải đi vào bãi rác bằng cách tái chế và tái sử dụng càng nhiều càng tốt. Chúng tôi cũng tập trung vào việc giảm số lượng sản phẩm mà chúng tôi mua mà không thể tái sử dụng hoặc tái chế.

Chúng tôi đưa ra những quyết định thông minh hơn về việc sử dụng các thiết bị và qui trình mới hơn, hiệu quả hơn trong các nhà máy của mình.

Chúng tôi liên tục kiểm tra các lựa chọn để thay đổi nguồn năng lượng hướng đến bền vững.

Chúng tôi giám sát sức khoẻ và an toàn của chúng tôi bằng cách báo cáo số lượng tai nạn lao động và liên tục cải thiện sự an toàn trong môi trường làm việc.