Amaç:

Bu belge Skretting Yem A.Ş ve iştirakleri için Entegre Yönetim Sistemi Kalite Politikasını açıklar. Skretting stratejisi, değerleri, kuralları ve ilgili politikaları dikkate alarak stratejik planlama dahil olmak üzere kalite yönetimi ile işletmeye rehberlik eder. Skretting ve Nutreco'nun sürdürülebilir gelişimi ürün güvenliği, iş- çevre sağlığı ve güvenliği  kalitesi ve bütünlüğüne dayalıdır. Düzenleyici gerekliliklere ve iç standartlarımıza uyarak, insanları ve hayvanları tehlikeli maddelerden koruyoruz. Şirket yönetimsel bir prensip olarak, kalite ve gıda güvenliği üzerine kurulmuş sürdürülebilirlikle besin zincirinin sorumlu parçası olmayı hedeflemektedir.

Kapsam:

Bu EYS Kalite Politikası Skretting Yem Üretim A.Ş bünyesinde etkili kalite yönetimi bakımından ilgili tüm süreçler ve faaliyetler için geçerlidir.

Rol ve Sorumluluklar:

     Tanımlar:

       Kalite Yönetimi: Tüm faktörler ve kaliteyle ilgili tüm hususlar bakımından kuruluş yönetiminin hedeflerine ulaşmak üzere kuruluşun insan ve malzeme kaynaklarını en etkili şekilde kullanmayı amaçlayan bir yönetim felsefesi ve şirket uygulamalarıdır. Bu politika bağlamında, yemden gıdaya güvenlik, formülasyon ve fiziksel ürün kalitesi gibi tüm kalite alanları dahil olmak üzere ‘tedarik et-üret-sat’ ve ‘yenilik’ gibi ürün kalitesiyle ilgili süreçlerde kalite yönetimi teşebbüslerinin birbiriyle bağlantısını sağlayan bir yaklaşım anlamına gelir.

 Skretting Yem A.Ş: Tüm çalışanlarımız kurumsal kültürün süreçlerinin, getirdiği standartların ve Entegre Yönetim Sisteminin etkinliğinin sürekli iyileştirilmesinden, uygunluk için gözden geçirilmesinden ve kuruluş içinde paylaşılmasından sorumludur

Temel performans göstergesi (KPI): Bir faaliyetin ne kadar iyi yürütüldüğünün objektif bir ölçüsüdür.

Yönetim ve Raporlama  Hatları:

Skretting'in yönetsel veya operasyonel sorumluluğunun bulunduğu tüm şirketler ve faaliyetlerde, bu politikanın uygulanması ve uygunluğun sağlanması konusunda mesuliyet ve sorumluluklar bakımından net bir Kalite Güvence ve Kalite Kontrol yönetimi uygulanacaktır.

Skretting Türkiye Yem A.Ş Kalite Güvence Müdürü:

  • Opco düzeyinde kalite yönetimi ve geliştirilmesine liderlik edilmesinden sorumludur.
  • Hiyerarşik olarak Opco Genel Müdürüne (GM) ve fonksiyonel olarak Kalite İşleri Direktörüne raporlama yapar.
  • Skretting Biriminin ve Nutrace® ve Nutreco, Skretting ve Opco seviyelerindeki geçerli yönlendirme belgeleri, Kalite Politikaları, Kalite stratejisi, Skretting Birimi Kalite hedefleri, Kalite araçları ve uygulamaları ve Kalite iyileştirme projeleri dahil olmak üzere kendi Opco kalite yönetim programının GM ile karşılıklı mutabakata varılarak uygulanmasından sorumludur.
  • Mutabık kalınan KPI'lar ve Nutrace öz değerlendirmesi hakkında raporlama yapılmasından sorumludur.

Politika:

Müşterilerimiz işimizin odak noktasıdır. Misyonumuz; dünyada 5 kıtada ve 18 fabrikada aynı kalitede ve standartta yem üreten ekibin Türkiye kolu olarak müşteri isteklerini anlamak, beklentilerine hızlı ve etkili bir şekilde yanıt vermek, tedarikçi sorumluluğu ile müşterilerimizin verimliliklerinin artışına katkıda bulunmaktır. Bunu yaparken yine sürdürülebilirliği kılavuz olarak kullanmaktır. Şirketimiz, sistem gereklilikleri konusundaki bilincini tüm iş ortaklarımız, tedarikçilerimiz, yerel ve genel toplum ile karşılıklı faydaya dayalı ilişkiler kapsamında geliştirir.

Bu nedenle, Skretting aşağıdaki önde gelen ilkelere bağlıdır:

 • Yüksek kaliteli, güvenli yem ve gıda temin etmek, müşteri, tüketici ve toplumsal beklentileri ödün vermeden karşılamak.
 • Yasal düzenlemelere uygunluk.
 • Riske dayalı bir yaklaşım ve şeffaflıkla hareket etmek.
 • Çalışanlarımızı ürünlerimizin tehlikeye girmesine yol açabilecek durumlara karşı tetikte olmaya teşvik etmek.
 • Çalışanlarımızı, ürünlerimizin güvenliğini veya kalitesini olumsuz yönde etkileyebilecek bir şey gördüklerinde veya şüphelendiklerinde, hemen konuşmaya ve bildirmeye teşvik etmek.

Bu iş etiğini ve kültürünü gerçekleştirmek için, kaliteyi aşağıdaki yönetim ilkelerini kullanarak yönetiyoruz:

 1. Kalite yönetimi Nutreco ve Skretting değerleri, stratejisi ve ilgili politikaları ile uyumlu olmalıdır.
 2. Kalite yönetimi yükümlülüğü en aza indirmeyi ve Nutreco ve Skretting itibarını korumayı amaçlamalıdır.
 3. Yeni alınan şirketler dahil olmak üzere tüm Skretting şirketleri Nutreco'nun yem ve gıda güvenliği ve kalite standardı Nutrace®’i uygulamalıdır.
 4. Kalite programı, risk değerlendirmesi ve risk yönetimine ve ‘entegre kalite yönetimi’ ilkelerinin kullanılmasına dayalı olmalıdır.
 5. Skretting şirketleri kalite programının asgari gerekliliklerini karşılamalıdır. Ayrıca, ek yerel gereklilikler uygulanabilir.
 6. İşletmenin etkinleştirilmesi ve yönlendirilmesi, kuruluşun her kademesindeki eğitim ve öğretim programları ve yönlendirme belgeleriyle gerçekleştirilmelidir.
 7. Tüm Skretting şirketleri yenilikleri, öğrenilenleri ve en iyi uygulamaları paylaşarak işbirliği yapmalıdır.
 8. Tüm Skretting şirketleri mevcut standartlaştırılmış Kalite yönetim çözümlerini kullanmalıdır.
 9. Uyumluluk, dahili Opco denetimleri ve Skretting/Nutreco denetimleri ve gerektiğinde üçüncü kişi denetimi ve belgelendirmesiyle doğrulanmalıdır.

10. Kalite yönetimine dahil olan tüm Skretting çalışanların net olarak tanımlanmış  sorumlulukları, mesuliyetleri, görevleri ve direktifleri olmalıdır.

11. Kalite yönetimi verimli ve tamamen şeffaf bir biçimde tam bir bağlılık çerçevesinde  yürütülmelidir.

12. Sürekli iyileştirme kalite yönetim kültürümüzün bir parçası olmalıdır.

13. Akıllı KPI'larla ölçülen kalite yönetimi performansı üst düzey Opco yönetimine        bildirilmelidir.

14. Nutrace standartları gerekliliklerinin ve Skretting birimi kalite hedeflerinin yerine    getirilme durumu, Skretting Birim yönetimine düzenli olarak raporlanmalıdır.

Bu Kalite yaklaşımının sonucu, bağlılığımızı ve liderliğimizi ortaya koyar, Skretting şirketlerini tercih edilen ortak ve tedarikçi yapar ve şirketin gelecekteki başarısı için çok önemlidir.

Standartlar:

ISO 9001 : 2015; ISO 22000 : 2005; Global G.A.P. : V2.2 August 2016; Best Aquaculture Practices (BAP) Guidelines Feed Mills : 2014

İlgili DMS Dokümanları:

Policy, Skretting Quality Policy, INTERNAL_DOCUMENT, DMS-75999 [rev.1]