Genel Satış Şartları ve Koşulları

Tanımlar

Satıcı:                    Fiyat teklifinde ve/veya siparişte belirtilen Nutreco kuruluşu

Alıcı:                      Ürünlerin ve/veya hizmetlerin Satıcıdan satın alınmasına yönelik olarak Satıcıyla alım  sözleşmesi yapan taraf

Ürünler:               Alım Sözleşmesinde belirtilen ürünler

1. Uygulanabilirlik

İşbu Genel Satış Şartları ve Koşulları Satıcıyla üzerinde anlaşma sağlanan tüm alım sözleşmeleri, Satıcı genel ve fiyat teklifleri ve Satıcının yaptığı teslimatlar ve sunduğu hizmetler için geçerlidir ve bunlara dahil edilmiştir. Bu şartlar ve koşullarda yapılan değişiklikler yazılı olmadıkça ve tarafların yetkilileri tarafından imzalanmadıkça geçerli olmayacak ve belli bir alım sözleşmesinde yapılan değişiklikler aksi yazılı olarak açıkça teyit edilmedikçe diğer alım sözleşmeleri için geçerli olmayacaktır.

2. Teklifler ve Sözleşmeler

 1. Satıcının verdiği fiyat teklifi bağlayıcı bir teklif olmayacaktır.
 2. Alıcının verdiği sipariş, işbu Genel Şartlar ve Koşullar ve Satıcının verdiği fiyat teklifi şartları uyarınca Satıcıyla bir alım sözleşmesi yapma teklifi niteliğindedir
 3. Söz konusu teklif Satıcı tarafından siparişin yazılı olarak kabulüyle, sözlü olarak kabulüyle veya Satıcının bir alım sözleşmesinin varlığıyla tutarlı olacak şekilde yükümlülüklerini ifa etmeye başlaması suretiyle kabul edilebilir

3. Teslim

 1. Belirtilen teslimat tarihleri yalnızca yaklaşık tarihler olarak dikkate alınmalıdır. Teslimatın belirtilen teslim tarihinden sonra yapılması Satıcının sözleşmeyi ihlal ettiği anlamına gelmeyecek ve Alıcıya yasal çözüm yollarına başvurma hakkı vermeyecektir. Teslim edilen Ürünler ambalaj, hacim, boyut ve kompozisyon olarak alım sözleşmesindeki açıklamalardan farklılık gösterebilir ve Ürünlerin normal kullanımını olumsuz etkilememesi kaydıyla söz konusu farklılık Satıcı tarafından sözleşmenin ihlali anlamına gelmeyecek ve Alıcıya herhangi bir yasal çözüm yoluna başvurma hakkı vermeyecektir.
 2. Ürünler alım sözleşmesinde belirtilen şekilde veya bu tür teslim koşullarının söz konusu olmaması durumunda “Taşıyıcıya Teslim” (FCA) olarak Satıcının tesislerine, alım sözleşmesinin yapıldığı esnada yürürlükte olan en güncel Incoterms hükümlerine her daim uygun şekilde teslim edilecektir. Satıcı Ürünleri taksitler halinde teslim edebilir.
 3. Alıcı, Ürünlerin nakliyesini kendisi adına Satıcının organize etmesini talep edebilir ve bu durumda nakliyeyle ilişkili tüm masraf ve risklerden Alıcı sorumlu olur.
 4. Alıcı Ürünlerin Satıcı tarafından teslimini kabul etmek durumundadır. Alıcının Ürünleri teslim almaması durumunda Satıcı Ürünleri depolayabilir ve bu durumda Alıcı, Satıcıyı maruz kaldığı tüm ilgili masraf ve harcamalardan ötürü tazmin eder Ürünlerin alım fiyatını ödemekle yükümlü olur. Bu durumda Satıcı ilgili Ürünleri herhangi bir zamanda üçüncü bir kişiye satabilir ve bu durumda Alıcı, kendisiyle yapılan alım sözleşmesinde kabul edilen alım fiyatının altında olan bir satış fiyatı nedeniyle oluşan açıktan ve depolamayla ilgili olarak Satıcının maruz kaldığı masraf ve harcamalardan ötürü Alıcıyı tazmin eder.
 5. Tarafların alım sözleşmesindeki Ürün tanımında herhangi bir değişiklik üzerinde anlaşma sağlaması durumunda, Satıcı kendi takdiriyle, alındığı anda yürürlüğe girecek şekilde Alıcıya bildirimde bulunmak suretiyle, alım sözleşmesinde belirtilen teslim tarihini değiştirebilir.

4. Şikayetler, inceleme sorumluluğu ve uygunluk

 1. Ürünlerin tesliminden önce Satıcı masrafları kendisine ait olmak üzere numune temin edebilir ve bu numuneleri dilediği süre boyunca hazır bulundurabilir
 2. Alıcı, Satıcının teslim ettiği Ürünleri alır almaz incelemek durumundadır. Alıcı, Ürünlerdeki görünür kusurlara ilişkin şikayetini (sınırlayıcı olmamak üzere miktar, ebatlar, ağırlık, son geçerlilik tarihleri ve kaliteyle ilgili şikayetler dahil) yazılı olarak en kısa sürede ve teslimattan itibaren en geç 30 (otuz) gün içerisinde iletmelidir ve aksi halde Alıcının söz konusu kusurlarla ilgili bir çözüm talep etmediği ve Satıcının yükümlülüklerini tam olarak yerine getirmiş olduğu varsayılacaktır.
 3. Alıcı Ürünlerdeki gizli kusurlara ilişkin şikayetlerini yazılı olarak en kısa sürede ve kusuru fark ettiği veya fark etmiş olması gereken tarihten itibaren en geç 8 (gün) içerisinde ve önerilen son kullanma tarihinden itibaren en geç 8 (sekiz) günü geçmeyecek şekilde veya böyle bir tarih bulunmaması durumunda Ürünlerin tesliminden itibaren üç ay içerisinde iletmelidir ve aksi takdirde Alıcının söz konusu kusurlarla ilgili bir çözüm talep etmediği ve Satıcının yükümlülüklerini tam olarak yerine getirmiş olduğu varsayılacaktır.
 4. Alıcı (işbu 4. Maddeye uygun şekilde) satın aldığı Ürünlerle ilgili şikayette bulunduğu takdirde, Satıcı tarafından talep edilirse Satıcıya Ürünlerden bir veya daha fazla numune alması için fırsat verecektir. Satıcının kendi takdiriyle seçtiği bağımsız bir kurum, masrafları Alıcıya ait olmak üzere, Alıcının iddia ettiği kusurların söz konusu olup olmadığını ortaya koymak amacıyla, (Madde 4(1) veya işbu Madde 4(4) uyarınca, Satıcının takdiriyle) Satıcının aldığı numuneleri test edecektir. Satıcı söz konusu bağımsız kurumun izleyeceği test metodunu belirleyecek ve bu metot sektörde yaygın olan örnekleme ve test prosedürlerine uygun olacaktır. Bağımsız kurumun Alıcının öne sürdüğü kusurlara ilişkin gerçeklere dayalı kanaati, Ürünlerin kalitesinin nihai delili olarak taraflarca kabul edilecek ve bağlayıcı olacaktır.
 5. Satıcının yazılı izni olmadan, Alıcı Ürünleri Satıcıya iade etmeyecektir. Yazılı olarak aksi kararlaştırılmadıkça iadelerin nakliye ücreti Alıcı tarafından karşılanacaktır.
 6. Alıcı faturalara ilişkin herhangi bir itirazını yazılı olarak, faturayı almasını müteakip 14 (on dört) gün içerisinde Satıcıya iletecek ve aksi takdirde fatura doğru kabul edilecektir.

5. Fiyat

 1. Alım sözleşmesinde aksi açıkça belirtilmedikçe, kararlaştırılan tüm fiyatlar Satıcının yasal para biriminde, KDV ve diğer resmi vergiler hariç olacak, söz konusu vergiler Alıcı tarafından ödenecektir.
 2. Ürünler fiyat listesinde yer aldığı ölçüde fiyatlar Alıcının sipariş verdiği tarihte geçerli olan Satıcı fiyat listelerine göre, aksi halde alım sözleşmesinde belirtilen şekilde belirlenecektir.
 3. Kararlaştırılan fiyatlar Satıcının Alıcının siparişini kabul ettiği esnada geçerli olan pazar koşullarına dayalı olacaktır. Alım sözleşmesi tarihi ile teslim tarihi arasında geçen sürede fiyatı (müşterek olarak) belirleyen maliyet faktörlerinin (sınırlayıcı olmamak üzere Ürünler, malzeme, hammadde, taşıma, personel giderleri, sigorta, döviz kuru, vergiler ve diğer mali giderlerin piyasa fiyatı dahil) artması durumunda Satıcı herhangi bir zamanda Alıcıya bildirimde bulunarak kararlaştırılan fiyatta düzenleme yapma hakkına sahiptir. Fiyat artışının asıl fiyatın %10’undan daha fazlasına tekabül etmesi durumunda Alıcı, Satıcının fiyat artışı bildiriminden itibaren 3 (üç) gün içerisinde alınması kaydıyla Satıcıya yazılı bildirimde bulunmak suretiyle alım sözleşmesini feshedebilecektir.

6. Ödeme

 1. Alıcı tüm faturaları fatura üzerinde belirtilen ödeme koşullarına göre ödemelidir. Bu tür koşulların olmaması durumunda ödeme fatura tarihinden itibaren 14 gün içerisinde yapılacaktır. Alıcı alım sözleşmesi uyarınca ödenmek durumunda olan tüm tutarları eksiksiz ödeyecek, herhangi bir gerekçeyle alacak veya mahsup talebinde veya karşı talepte bulunmayacak ve söz konusu tutarlar Satıcının banka veya havale hesabına havale yoluyla eksiksiz ödenecektir.
 2. Alıcı vadesi gelen tüm tutarları ödeyene kadar Satıcı diğer sözleşmelerden hasıl olan yükümlülükleri dahil olmak üzere Alıcıya karşı tüm yükümlülüklerinin ifasını durdurma hakkına sahip olacaktır.
 3. Alıcının herhangi bir tutarı vade tarihinde Satıcıya ödememesi durumunda, Alıcı ödenmeyen tutar için EURIBOR oranı (30 günlük ödeme) artı yıllık %2 oranında faiz ödeyecek ve söz konusu faiz, vade tarihinden başlayarak vadesi geçen tutarın ödendiği tarihe kadar günlük olarak tahakkuk edecektir.
 4. Alıcının tasfiye edilmesi, iflas etmesi veya ödemeler için erteleme verilmesi durumunda talep üzerine Alıcının yükümlülüklerine uygunluk bakımından hak talebinde bulunulabilir.
 5. Satıcı herhangi bir zamanda kendi takdiriyle, Alıcının kendisine ödeyeceği tutarların bir kısmının veya tamamının peşin ödenmesini zorunlu kılabilir veya Alıcının bu tutarlara ilişkin olarak Satıcının tatmin olacağı şekilde bir üçüncü kişi garantisi temin etmesini, veya Satıcının kabul edeceği bir bankanın doğruladığı gayri kabili rücu bir akreditif yoluyla ödemenin yapılmasını zorunlu kılabilir ve her bir durumda Alıcının ödeme yapmaması Satıcıya Ürünlerin teslimini durdurma hakkı verir.

7. Sahipliğin devam etmesi

 1. Alıcı aşağıdaki ödemeleri (kullanılabilir bakiye şeklinde) eksiksiz olarak yapana dek Satıcının alım sözleşmesi uyarınca teslim ettiği Ürünlerin mülkiyeti Satıcıda kalır:
  1. Ürünlerin fiyatı;
  2. söz konusu alım sözleşmesi uyarınca gerçekleştirilen veya gerçekleştirilecek olan işin ücreti;
  3. başka herhangi bir alım sözleşmesi uyarınca teslim edilen veya teslim edilecek olan Ürünlerin fiyatı ve yapılan veya yapılacak çalışmaların ücreti, ve
  4. Alıcının herhangi bir alım sözleşmesini ihlalinden kaynaklanan talepler uyarınca ödenecek tutarlar.

 

 1. Ürünlerin mülkiyeti Alıcıya geçene dek Alıcı, Satıcının önceden yazılı izni olmadan Ürünler üzerine rehin koyma veya başka bir şekilde üzerinde ipotek tesis etme ve/veya tasarruf etme hakkına sahip değildir. Satıcı mülkiyetin muhafaza edilmesinden hasıl olan haklarını kullanmak istediğini yazılı olarak Alıcıya bildirmedikçe Alıcının normal işlerinin bir parçası olarak yeniden satışa izin verilir.
 2. Alıcı söz konusu alım sözleşmelerinin her biri uyarınca teslim edilen Ürünleri ayrı ve tespit edilebilir halde tutmak ve söz konusu Ürünlere makul özeni göstermek durumundadır.
 3. Alıcı işbu belgeyle, Satıcının mülkiyet haklarının uygulanması durumunda teslim edilen Ürünleri kurtarmak amacıyla Alıcının kullandığı alanlara erişme yetkisini gayrikabili rücu olarak Satıcıya verir ve Alıcı bu bakımdan Satıcının talep ettiği tüm yardımı sağlamak durumundadır.

8. Yükümlülük ve Tazmin

 1. Alım sözleşmesindeki hiçbir husus Satıcının dolandırıcılık kapsamındaki yükümlülüğünü veya herhangi bir yükümlülüğünü, uygulanmakta olan yasalar uyarınca sınırlanamadığı ve hariç tutulamadığı ölçüde sınırlamayacak ve hariç tutmayacaktır.
 2. Satıcının alım sözleşmesinden hasıl olan veya onunla bağlantılı olarak ortaya çıkan, sözleşme, haksız fiil (ihmal dahil) veya başka bir husustaki taleplere ilişkin toplam yükümlülüğü, alım sözleşmesi uyarınca Alıcının ödediği veya ödeyeceği fiyata eşit bir tutarı aşmayacaktır.
 3. Satıcının bir alım sözleşmesi uyarınca üzerinde anlaşma sağlanan her bir Ürün tesliminden hasıl olan veya onunla bağlantılı olarak ortaya çıkan, sözleşme, haksız fiil (ihmal dahil) veya başka bir husustaki taleplere ilişkin toplam yükümlülüğü, alım sözleşmesi uyarınca yapılan söz konusu Ürün teslimi için Alıcının ödediği veya ödeyeceği fiyata eşit bir tutarı aşmayacaktır.
 4. Satıcının bir alım sözleşmesi uyarınca üzerinde anlaşma sağlanan bir hizmetin her bir temininden hasıl olan veya onunla bağlantılı olarak ortaya çıkan, sözleşme, haksız fiil (ihmal dahil) veya başka bir husustaki taleplere ilişkin toplam yükümlülüğü, alım sözleşmesi uyarınca söz konusu hizmet için Alıcının ödediği veya ödeyeceği fiyata eşit bir tutarı aşmayacaktır.
 5. Satıcı sözleşme, haksız fiil (ihmal dahil) veya başka bir hususta herhangi bir kâr kaybı veya öngörülen kâr kaybı, gelir veya kazanç kaybı, itibar kaybı veya herhangi bir nitelikte dolaylı veya bağlı herhangi bir kayıptan ötürü yükümlü olmayacaktır.
 6. Alıcı, kendisi tarafından Ürünlerin tedariki veya işlenmesinden hasıl olan veya bağlantılı olarak ortaya çıkan üçüncü kişi talepleriyle ilgili olarak maruz kalınan tüm yükümlülükler, masraflar ve harcamalardan Satıcıyı, iştiraklerini, çalışanlarını ve temsilcilerini tazmin edecektir. Alıcı söz konusu tedarik ve işleme nedeniyle veya bağlantılı olarak ortaya çıkan üçüncü kişi taleplerine ilişkin yeterli sigortayı yaptırmak ve sürdürmek durumundadır.
 7. Alıcı, herhangi bir hak talebine sebep olan olayların ortaya çıktığı veya daha sonraki bir tarihe denk gelmesi durumunda hak talebine sebep olan olaylardan Alıcının makul şekilde haberdar olması gereken tarihten 12 (on iki) ay geçtikten sonra sözleşme, haksız fiil (ihmal dahil) veya herhangi başka bir hususta alım sözleşmesi nedeniyle veya bağlantılı olarak Satıcı aleyhine talepte bulunma hakkına sahip olmayacaktır.

9. Tavsiye, raporlar, vb.

Satıcı Alıcıya herhangi bir tavsiye ve/veya teknik destek verirse, Alıcı bu tavsiye ve desteğin doğru ve eksiksiz olduğu varsayımında bulunmayacaktır ve Satıcı da böyle bir taahhütte bulunmamaktadır. Satıcının söz konusu tavsiye ve destekten kaynaklanan veya bağlantılı olarak ortaya çıkan yükümlülüğü yasaların izin verdiği en geniş ölçüde hariç tutulur.

10. İçerik ve Taahhütler

 1. İşbu 10. Maddedeki uyarılara tabi olarak, Satıcı üretim sırasında ve gösterilen son kullanım tarihine kadar, uygun koşullarda saklanmaları kaydıyla, teslim ettiği Ürünlerin terkibinin ambalajda veya duruma göre üzerinde anlaşma sağlanan alım sözleşmesinde yer alan spesifikasyonlarda belirtilen şekilde olduğunu garanti eder. Şayet son kullanım tarihi belirtilmiyorsa, son kullanım tarihi teslim tarihinden itibaren 3 (üç) ay olacaktır. Verilen tek garanti budur. Alıcı zaman, sıcaklık, nem ve diğer çevresel faktörler neticesinde Ürünlerinin kompozisyonunun değişebileceğinin bilincindedir ve taraflar bu hususu kabul ederler.
 2. Alım sözleşmesinde aksi belirtilmedikçe, yürürlükte olan yasalarda ima edilen tüm garanti, şartlar ve koşullar, yasalarca izin verilen en geniş ölçüde alım sözleşmesinden hariç tutulmuştur.
 3. Üzerinde anlaşma sağlanan spesifikasyonlar, Alıcıya aksi bildirilmedikçe ortalama değerlerdir ve teslim sırasında yürürlükte olan tüm analitik toleranslar ortalama değerler için geçerli olacaktır. Test verileri yalnızca belli koşullarda alınır ve dolayısıyla ürüne ve şartlara göre sonuçlar değişkenlik gösterebilir. Görseller, çizimler, test sonuçları, numuneler, ebatlar, ağırlık, kimyasal kararlılık ve diğer teknik spesifikasyonlar gösterge olarak geçerli olur ve ürüne ilişkin genel bir fikir verir.
 4. Satıcı, bir alım sözleşmesi uyarınca üzerinde anlaşma sağlanan tüm hizmetlerin makul özen ve beceri dahilinde temin edileceğini Alıcıya garanti eder.

11. Mücbir Sebepler

 1. Satıcı, alım sözleşmesi uyarınca sahip olduğu yükümlülüklerin ifasında mücbir sebepler neticesinde meydana gelen kusur veya gecikmelerden yükümlü olmayacaktır. Burada mücbir sebep ifadesi sel, yangın, patlama, yıldırım, terörizm, ulaşıma getirilen kısıtlamalar, bulaşma, bulaşma riski, iş faaliyetlerinin kesintiye uğraması, üretim araçlarındaki kusurlar ve hasar, grev ve benzer eylemler, üçüncü kişilerin kusuru, devletin aldığı tedbirler, ham madde bulunmaması veya ham madde veya yarı mamullerin tedarikinde yaşanan durgunluk dahil olmak ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere Satıcının doğrudan kontrolünde olmayan durum ve şartlar anlamına gelir.
 2. Bir mücbir sebep halinin art arda dört haftadan daha uzun bir süre boyunca devam etmesi durumunda taraflardan herhangi biri diğer tarafa, alındığı anda geçerli olan yazılı bir bildirimde bulunarak alım sözleşmesini feshedebilir.
 3. İşbu Madde kapsamında alım sözleşmesinin feshedildiği esnada Satıcı yükümlülüğünü kısmen yerine getirmişse, Alıcı kararlaştırılan fiyatın halihazırda ifa edilmiş olan çalışma oranındaki kısmını ödeyecektir.

12. Teknik ve Yasal Gereklilikler

Satıcı teslim edilen Ürünlerin üretildiği ülke yasaları ve düzenlemelerinin belirlediği spesifik teknik ve yasal gerekliliklere ve standartlara uygun olmasını sağlayacaktır. Alıcı ithalat ülkesinde uygulanan yerel teknik ve yasal gerekliliklere uygunluğu sağlamadan Ürünleri herhangi bir ülkeye ithal etmeyecektir. Alıcı kendisinin bu Maddeyi ihlali neticesinde ortaya çıkan her türlü yükümlülük, masraf ve giderlere karşı Satıcıyı tazmin edecektir.

13. Gizlilik

Taraflardan hiçbiri diğer tarafın önceden yazılı iznini almadan söz konusu tarafın gizli bilgilerini üçüncü bir kişiye ifşa etmeyecek ve söz konusu gizli bilgileri alım sözleşmesi amaçları dışında başka bir amaçla kullanmayacaktır.

14. Geçerli Kanun/Yargı Yetkisi

 1. Satıcı, ticari sözleşmelere amir olabilen bir mevzuatın yer aldığı bir ülkenin eyaleti, ili veya başka bir idari bölgesinde kurulmuşsa, alım sözleşmesine söz konusu idari bölge yasaları amir olacak ve yorumlama bu dairede yapılacaktır. Aksi takdirde alım sözleşmesine Satıcının kurulmuş olduğu ülkenin yasaları amir olacak ve yorumlama bu dairede yapılacaktır. 11 Nisan 1980 tarihinde Viyana’da imzalanmış olan Milletlerarası Mal Satımına İlişkin Sözleşmeler Hakkında Birleşmiş Milletler Antlaşması (1981, 184 ve 1986, 61 Anlaşma Serileri) uygulaması hariç tutulmuştur.
 2. Alım sözleşmesinden kaynaklanan veya bağlantılı olarak ortaya çıkan herhangi bir hususla ilgili olarak taraflar Satıcının (geçerli durumlarda) kurulmuş olduğu eyalet, il veya diğer idari bölgenin mahkemelerinin münhasır yargı yetkisine veya aksi durumda Satıcının kurulmuş olduğu ülkenin mahkemelerinin münhasır yargı yetkisine tabi olmayı gayrikabili rücu olarak kabul ederler.

15. Nihai Hükümler

 1. Alım sözleşmesinin herhangi bir hükmü, yargı yetkisine sahip bir mahkeme tarafından herhangi bir sebeple geçersiz, yasa dışı veya uygulanamaz olarak değerlendirilirse, söz konusu hüküm alım sözleşmesinin diğer hükümlerinden ayrılır ve sözleşmenin geri kalanı tam olarak geçerli ve yürürlükte kalmaya devam eder.
 2. İşbu Genel Satış Şartları ve Koşullarının İngilizce sürümü tüm çevirilerden öncelikli olarak geçerlidir.

 

Nutreco Genel Satış Şartları ve Koşulları