Những đổi mới của Skretting

Mục tiêu cuối cùng của Skretting là xem nghiên cứu được triển khai thành các giải pháp sáng tạo và bền vững cho ngành nuôi trồng thủy sản, cho dù ở dạng sản phẩm, phương pháp luận hay cải tiến sản xuất. Các hướng đổi mới của chúng tôi bao gồm ba chân trời - từ cải tiến cho hoạt động kinh doanh hiện tại, cho đến các mô hình kinh doanh hoàn toàn mới. Dưới đây, bạn có thể tìm thấy một số ví dụ về những điều này.