Sự hợp tác của các bên liên quan

Sự tham gia của các bên liên quan là điểm khởi đầu quan trọng đối với một công ty, không chỉ về chu kỳ báo cáo tính bền vững mà còn là một phương tiện để kết nối với chiến lược kinh doanh và chứng minh cách một công ty đáp ứng các nhu cầu và mối quan tâm chính đáng của các bên liên quan chính. Sự tham gia của các bên liên quan là một thành phần quan trọng thúc đẩy tính bền vững trong Skretting.

Cùng với Tập đoàn mẹ Nutreco, Skretting tham gia vào một số sáng kiến ​​đa bên liên quan nhằm cải thiện tính bền vững trong nuôi trồng thủy sản.