Thông tin pháp lý

Skretting là tên thương mại đã đăng ký để thực hiện tất cả các hoạt động sản xuất thức ăn cho cá của Nutreco N.V., Hà Lan.