Legal information

Skretting is the registered trade name under which all fish feed activities of Nutreco N.V., The Netherlands, are performed.

Thông tin pháp lý

Skretting là tên thương mại đã đăng ký để thực hiện tất cả các hoạt động sản xuất thức ăn cho cá của Nutreco N.V., Hà Lan.