Nghiên cứu & Đổi mới

Đổi mới

Sự đổi mới tại Skretting hoàn toàn tập trung vào việc đạt được hiệu quả kinh tế tốt nhất cho khách hàng của chúng tôi trong suốt chu trình sản xuất. Các chương trình nghiên cứu tập trung vào hiệu quả sử dụng thức ăn chăn nuôi cũng bao gồm việc phát triển các thành phần chức năng để sản xuất thành thạo và giảm phát thải. Mục tiêu cuối cùng của chúng tôi là xem nghiên cứu được triển khai thành các giải pháp sáng tạo và bền vững cho ngành nuôi trồng thủy sản, cho dù ở dạng sản phẩm, phương pháp luận hay cải tiến sản xuất.

Trung tâm Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản Skretting (ARC)
Chúng tôi đổi mới ra sao
Những đổi mới của Skretting
Ingredient innovation
Nghiên cứu & Phát triển