Chiến lược phát triển bền vững của chúng tôi

Tại Skretting, chúng tôi cam kết cung cấp các sản phẩm và dịch vụ bền vững. Điều đó bắt đầu với việc tìm nguồn cung ứng bền vững và tập trung vào việc đạt được kết quả tốt nhất về sức khỏe vật nuôi và năng suất trang trại. Đây là một phần trong cam kết chung của chúng tôi về quyền công dân tốt đối với tất cả các bên liên quan và đặc biệt là nhân viên của chúng tôi, cộng đồng nơi chúng tôi hoạt động và thế giới đang phát triển.

Vào năm 2012, chúng tôi đã xác định chiến lược phát triển bền vững của mình đến năm 2020. Bây giờ chúng tôi đã đi đến kết luận, chúng tôi hướng tới tương lai và đảm bảo tham vọng phát triển bền vững của chúng tôi vẫn phù hợp với chiến lược và tham vọng tổng thể của chúng tôi cũng như một hành tinh đang thay đổi.

Mục tiêu cụ thể vào 2025

Sức khỏe và Phúc lợi động vật

 

Phát triển cộng đồng