Đạo đức và Trách nhiệm

Tính minh bạch và sự tin cậy là điều cần thiết liên quan đến những gì chúng tôi cung cấp, cũng như cách chúng tôi cung cấp. Chương trình Đạo đức & Tuân thủ (E&C) của chúng tôi được thiết kế để đảm bảo rằng “cách thức” cũng đáng tin cậy như “điều gì”. Với sự phát triển không ngừng và triển khai tích cực, chương trình E&C của chúng tôi đảm bảo hoạt động của Tập đoàn luôn tuân thủ luật pháp cũng như các chính sách và tiêu chuẩn nội bộ của mình.

 

Skretting innovation team

Bộ Quy tắc dành cho đội ngũ Skretting

Chúng tôi tin rằng chỉ có một con đường duy nhất để kinh doanh bền vững và đó là con đường đúng đắn. Bộ Quy tắc là trọng tâm của mọi hoạt động kinh doanh của chúng tôi. Toàn bộ đội ngũ Skretting trên toàn thế giới đều tuân thủ các tiêu chuẩn cao nhất để đảm bảo rằng Tập đoàn được vận hành theo hướng đạo đức và bền vững trên con đường thực hiện sứ mệnh 'Nuôi dưỡng tương lai'.