Đối phó với Biến đổi khí hậu

Theo Liên hợp quốc, biến đổi khí hậu là một vấn đề quan trọng của thời đại chúng ta. Khi dân số, nền kinh tế và mức sống của hành tinh tăng lên, mức phát thải khí nhà kính (GHGs) tích lũy cũng tăng theo. Khí nhà kính phong phú nhất là carbon dioxide (CO2). Nồng độ KNK trong khí quyển trái đất có liên quan trực tiếp đến nhiệt độ trung bình toàn cầu trên Trái đất. Bởi vì CO2 tồn tại trong bầu khí quyển hàng thế kỷ hoặc thậm chí lâu hơn, chúng ta càng hạn chế phát thải sớm, chúng ta càng có cơ hội hạn chế sự gia tăng nhiệt độ.