Chúng tôi đổi mới ra sao?

Về cốt lõi, chiến lược đổi mới của Skretting tập trung vào việc thúc đẩy các giải pháp bền vững, dinh dưỡng, sức khỏe và canh tác trong một đề xuất giá trị tích hợp cho khách hàng của chúng tôi. Chúng tôi xác thực các giả định của mình và phù hợp với các lực lượng toàn cầu thúc đẩy sự thay đổi trên hành tinh của chúng ta.

Để mở rộng khả năng đổi mới của mình, chúng tôi đã đi tiên phong trong phong trào đổi mới nhằm truyền cảm hứng cho tất cả các đồng nghiệp của chúng tôi sử dụng phương pháp đổi mới trong công việc hàng ngày của họ.