Skretting cam kết đầu tư 2 triệu USD vào năm 2020 để phát triển các nguyên liệu bền vững cho thức ăn nuôi trồng thủy sản