Công thức chuẩn hóa cải tiến và hàm lượng dinh dưỡng cân đối có trong IMPACT giúp người nuôi đáp ứng nhu cầu phát triển của tôm suốt giai đoạn thương phẩm. Với quy trình chọn lọc và kiểm định chất lượng nghiêm ngặt từ khâu nguyên liệu cho đến thành phẩm của Skretting, thức ăn IMPACT luôn đảm bảo được kết cấu và hàm lượng dinh dưỡng ổn định xuyên suốt quá trình lưu trữ và sử dụng.

Chức năng

  • Lợi nhuận tối ưu
  • Giảm thiểu chi phí
  • Tôm khỏe, lớn nhanh
  • Quản lý môi trường
  • Tôm bố mẹ
  • Trại giống
  • Ươm Vèo
  • Thương phẩm
  • Sức khỏe