Kvalitet og trygghet
fra fôr til mat - Nutrace

Slik jobber vi med åpenhet og tillit

For Skretting er det viktig å øke åpenhet og sporbarhet i hele verdikjeden for matproduksjon. Ved å kombinere teknologi, vitenskap og dedikerte ansatte i vår fôrproduksjon, sikrer vi at våre strenge retningslinjer for miljø overholdes. Nutrace er Skretting sitt globale kvalitets- og sikkerhetssystem, fra fôr til mat. Systemet sikrer konsistens gjennom hele produksjonsprosessen, fra råvare til ferdig fôr. Nutrace sikrer at våre kunder og sluttforbrukere kan ha full tillit til fôret brukt i havbruksnæringen.

Tillit til fôr brukt i havbruk

Nutrace er i kontinuerlig utvikling for å sikre at potensielle risikoer knyttet til Skretting sin fôrproduksjon minimeres, og at eventuelle uregelmessigheter oppdages raskt og følges opp. Dette konseptet gjør at våre kunder og forbrukere kan har full tillit til Skretting som en transparent og pålitelig partner.

les Nutrace-brosjyren (ENG)

Certified quality illustration

Sertifisert kvalitet og mattrygghet

Skretting har implementert flere internajonale sertifiseringer, systemer og interne prosedyrer i våre fabrikker. Ved jevne mellomrom blir disse standardene kontrollert og revidert av uavhengige tredjepartsorganer, våre kunder og morselskapet Nutreco.

Våre fabrikker er sertifisert i henhold til ISO 9001 Quality Management System (QMS), IS0 14001 Environmental Management Standard (EMS) og ISO 22000 Matrygghet. I tillegg er fabrikkene GlobalG.A.P. og GlobalG.A.P. NON-GM sertifisert, og noen av laboratoriene våre er også ISO 17025 akkreditert. Skretting Norge er også DEBIO sertifisert og ASC-kompatible, leverer fôr til ASC-sertifiserte havbrukere.

Vurdering og forvaltning av ingredienser og leverandører

Vi sørger for at kun sunne, trygge og bærekraftige råvarer brukes i produksjonen av fôr til havbruksnæringen. Dette gjør vi gjennom standardprosedyrer for å vurdere og forvalte kombinasjoner av ingredienser, produsenter og leverandører.

All informasjon knyttet til fôringredienser og leverandører lagres i globale databaser som er felles for hele Nutreco-organisasjonen. Skretting bruker kun godkjente kombinasjoner av ingrediens, produsent og leverandør.

Monitoring & control illustration

Overvåking og kontroll

Siden 2002 har alle Skretting-selskap fulgt et felles overvåkingsprogram som dekker uønskede stoffer fra råvare frem til ferdig fôr. Dette gjelder også selskap som nylig er ervervet og som innarbeides på en systematisk måte.

Alle våre fôr og råvarer overvåkes i henhold til en målrettet liste over uønskede stoffer. Ingredienser analyseres etter standardiserte analyseprosedyrer. Kun godkjente laboratorier har lov til å utføre analysene. All analysedata lagres i Skretting sitt globale ‘Laboratory Information Management System’. Informasjonen deles mellom Skretting-selskap og andre interessenter som for eksempel relevante myndigheter. Vi benytter et standardisert, internt, hurtigvarslings- og oppfølgingssystem samt en eksternt varslingsprosedyre.

Risikostyring

Dersom en nødsituasjon skulle oppstå, sørger Nutrace for profesjonell håndtering av situasjonen. Dette dekker mattrygghet og krisehåndtering, slik at riktige beslutninger tas for å minimere risiko og uønskede situasjoner håndteres på riktig måte.

Regelmessig opplæring og trening gjennomføres for å sikre at vi er godt forberedt for å håndtere en uønsket situasjon eller kriser på en effektiv og egnet måte.

Tracking and tracing illustration

Sporing

Sporing sikrer effektiv informasjonflyt mellom Skretting, våre leverandører, havbrukere og de som kjøper fisken.

Vi har et elektronisk system som nøyaktig sporer hvert fôrparti tilbake til råvarer brukt. Det gir nøyaktig og tilgjengelig informasjon om alle ingredienser, produksjonsprosesser og fôrleveranser. Systemet gir rask tilgang på oppstrøms- og nedstrømsinformasjon, noe som er avgjørende for et effektivt tilbakekallingsprogram. Sporingssystemet sikrer at gjeldende og juridiske krav er på plass, samt at det tar hensyn til spesifikasjoner fra kunder.

Våre sertifikater for fôrkvalitet og matvaretrygghet

ISO 22000:2018
Mattrygghet ISO 22000:2018

Sertifikatet dokumenterer at Skretting har kontroll på potensiell risiko i produksjonen og at vi tilfredsstiller kundenes krav til trygg mat. Standarden kan benyttes i hele verdikjeden, og kan anvendes på tvers av bransjer og landegrenser. Sertifiseringen betyr at vi oppfyller aktuelle lover og forskrifter, kundekrav og bransjestandarder. Sertifiseringen utføres av en uavhengig tredjepart, slik at våre samarbeidspartnere kan stole på at vi har innført nødvendige interne rutiner for å kunne møte våre forpliktelser.

ISO 9001:2015
Kvalitetsstyring ISO 9001:2015

Sertifikatet viser at Skrettings kvalitetsstyringssystem er sertifisert etter standarden for god kvalitetsstyring og er funnet å være i tråd med den. Sertifiseringen utføres av en uavhengig tredjepart, slik at våre samarbeidspartnere kan stole på at vi har innført nødvendige interne rutiner for å kunne møte våre forpliktelser. Skretting ble resertifisert etter ISO 9001 i 2019.

ISO 14001:2015
Miljøstyring ISO 14001:2015

Sertifikatet viser at vårt miljøstyrings-system er blitt målt opp mot en standard for god miljøledelse og er i samsvar med den. Fordi sertifiseringen er utført av en uavhengig tredjepart, kan våre samarbeidspartnere stole på at vi aktivt jobber for å redusere bedriftens og produktenes miljøpåvirkninger. Skretting ble resertifisert etter ISO 14001:2015 i 2019. 


GlobalG.A.P

GlobalG.A.P er en frivillig sertifiseringsordning som setter standarder for produksjonsprosessen for landbruk og havbruk over hele verden. GlobalG.A.P-standarden er primært laget for å dokumentere overfor forbrukerne hvor maten er laget, hvordan den er produsert med minimale uheldige miljøpåvirkninger, og at arbeidernes HMS-forhold er ivaretatt. Skretting Norge ble første gang GlobalG.A.P-sertifisert i 2011, og har hatt sertifiseringen siden. Noen av startfôr fra Skretting blir produsert ved Skretting France sin fabrikk Fontaine Les Vervins. 

 GlobalG.A.P
GlobalG.A.P
GlobalG.A.P. NON-GM
GlobalG.A.P. NON-GM
GlobalG.A.P. - Frankrike
GlobalG.A.P. NON-GM - Frankrike

BAP Stavanger
BAP Averøy

Globale sertifikater og standarder