Samarbeid innen forskning og utvikling

Våre samarbeid

Vi samarbeider med over 60 ulike forskningspartnere over hele verden, fra offentlige institusjoner til ledende universiteter. Våre samarbeid utgjør koblingen mellom den industrielle og akademiske verden, og fremmer intensiv forskning og rekrutteringsaktiviteter som resulterer i ny kunnskap for utviklingen av høytytende ernæringsløsninger og tjenester. Samarbeid med universiteter og forskningsinstitutter sikrer deltakelse i noen av de mest spennende forskningsprosjektene som utføres over hele verden. Nedenfor kan du finne konkrete eksempler på dette.

EU prosjekter

AquaIMPACT

AquaIMPACT fokuserer på å integrere fagområdene fiskeoppdrett og ernæring, og har som mål å fremme mer kostnadseffektiv produksjon av robust, sunn og næringsrik oppdrettsfisk. Som en del av løsningen blir det forsket på bruk av nyskapende råvarer og essensielle næringsstoffer.

 

Fish AI

Fish Artifical Intestine (Fish AI) er en respons på behovet for bærekraftig vekst fra havbruksnæringen, og at den må bli uavhengig av knappe ressurser som fôringredienser. Prosjektet har som mål å utvikle et innovativt hurtigscreeningsverktøy som vil gjøre det mulig for fôrindustrien å forutsi helse- og ernæringsverdien av alternative fôr raskere og mer effektivt.

ParaFish Control

ParaFish Control fokuserer på å øke forståelsen av interaksjoner mellom fisk og parasitter. Samt utvikle innovative løsninger og verktøy for forebygging, kontroll og reduksjon av de mest skadelige parasittene som påvirker oppdrettsfisk.

Zelcor

Prosjektet tar sikte på å vise muligheter for å gjøre om ellers utilgjengelige biprodukter med opphav i trevirke, til verdifulle og nyttige produkter. Konseptet kombinerer kjemiske og enzymatiske prosesser med insektbasert biologisk omdannelse.

SylFeed

SylFeed har som mål å ta biprodukter fra skogbruk og omgjøre det til en proteinrik fôringrediens ved hjelp av encelleprotein for å adressere proteingapet i Europa.

PerformFish

PerformFish samler et representativt tverrfaglig utvalg av interessent for å generere, validere og anvende ny kunnskap under reelle oppdrettsforhold. Dette for å betydelig forbedre ytelsen til arter det satser på, og blir målt gjennom Key Performance Indicators.

EATFISH

Målet med EATFISH er en bærekraftig og lønnsom europeisk havbruksnæring som bidrar til å sikre sunn sjømat til et samfunn i utvikling.      

FarmYng

Flaggskip for kommersiell tilgjengelig produksjon av næringsressurser fra melorm for å utvikle en bioøkonomi.

SIDESTREAM

Prosjektet har som mål å kunne utnytte biprodukter fra havbruk, landbruk og biogassindustrien, og gjøre om avfall til nye fôringredienser for europeisk havbruk


Prosjekter med Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansiering (FHF)

TrueSmolt

TrueSmolt har som mål å bedre praksis for smoltproduksjon. Dermed bedrer en helse og velferd, robusthet og ytelsen til postsmolt etter utsett i sjøvann.

OptiNutr

Prosjektet vil gi ny kunnskap om hva som er optimal ernæring for laks i ferskvannsfasen for å få en robust smolt, og dermed potensielt bidra til å redusere dødelighet i tidlig sjøvannsfase.

EPA-laks

Hovedmålet er å avklare betydningen av EPA i fôr for inflammasjons- og immunrespons i laks ved hjelp av cellemodeller.

Laksefilet

Rød laks og genetiske effekter

Prosjektet har som mål å sikre god innfarging av norsk oppdrettslaks ved å beskrive og forstå genetiske og molekylære flaksehalser

Infeksjoner med bendelmark

Dette prosjektet ønsker å øke kunnskapen om bendelmarkinfeksjoner i norske oppdrettsanlegg og å lage et kunnskapsgrunnlag for videre forskning som kan gi bedre bekjempelse av slike infeksjoner.

Norsk og global akvakultur med hensyn til fôreffektivitet, bærekraft og klimaavtrykk

Prosjektet har som hovedmål å sammenstille informasjon om utviklingen i bruk av fôrråvarer globalt, og styrke kunnskapsgrunnlaget for fremtidige beslutninger om kilder til og utvikling av fôrråvarer til norsk akvakulturnæring.

GutMatters

Prosjektet har som mål å framskaffe kunnskap om hvilke tarmhelseproblemer som forekommer hos laks i sjø i Norge, og utvikle og teste hypoteser for å forbedre tarmhelsen.

Stabil pigmentering

Studerer hvordan fôrsammensetning og fysiologiske mekanismer samspiller og styrer pigmentering av laksemuskel.


Prosjekter ved Norges forskningsråd

Laks i vann

NutrEpiFish

Målet med dette prosjektet er å unngå mangel på mikronæringsstoffer i tidlige livsstadier, samt øke vekstpotensialet, immunkapasitet, og redusere opphopning av leverfett. Videre se på grunnlaget for sunn vekst gjennom a) forbedret 1-C næringssammensetning i gonade og egg og b) smoltifisering ved å optimalisere reguleringen av genutrykk som blir påvirket av ernærings-indusert epigenetikk.

NovoFeed

Dette prosjektet har som mål å utvikle nye funksjonelle fôringredienser til havbruksnæringen ved å tilrettelegge for utvinning og utnyttelse av verdifulle bioaktive peptider fra laksenæringen i Norge og havabbor/brasme i Italia. 

Lakseskinn

Robust lakseskinn

Forbedre skinnhelse, evne til sårheling og motstand mot Moritella viscosa for atlantisk laks ved å kombinere genetikk, vaksinering og fôr.  


SINTEF prosjekter

SFI Harvest

SFI Harvest skal utvikle kunnskap og teknologi for ansvarlig høsting og foredling av lavtrofiske marine ressurser, og slik bidra til en bærekraftig og lønnsom vekst i norsk biomarin industri. 

CalaFeed

Prosjektet har som mål å øke potensialet til raudåte som fôringrediens, og bidra til bærekraftig vekst i norsk havbrukssektor. 


Nordic Centre of Excellence Project

Hav og vinterlandskap

SureAqua

Sammenslutningen vil etablere et nordisk kunnskapsenter for bærekraft og motstandsdyktig produksjon i sjø (SUREAQUA) for å fremme overgangen til bioøkonomi i Norden. Det tverrfaglige senteret vil tilby kompetanse, innovasjon og teknologi for å sikre bærekraft og motstandskraft i verdikjeden

Se den fullstendige listen over institutter vi samarbeider med: