Skrettingfondet

Skretting har lang tradisjon for å sponse organisasjoner og aktiviteter både i og utenfor havbruksnæringen. I 2010 opprettet vi et fond, Skrettingfondet, som hvert år skal bidra økonomisk til organiserte aktiviteter for barn og unge i nærmiljøet rundt våre fabrikker.

Sponsorvirksomhet i nærmiljøet rundt fabrikkene våre er ett eksempel på hvordan vi ønsker å bidra til et godt bomiljø med et bredt kultur-, idretts- og fritidstilbud. Lag og foreninger i Stavanger, Averøy og Hadsel kan søke om bidrag fra Skrettingfondet. Det tildeles midler fra fondet en gang i året. Søknadsfrist 1. april.

Kriterier for tildeling fra Skrettingfondet:

  • Søker skal drive organisert, frivillig aktivitetsarbeid for barn og unge. Barnehager, skoler og SFO-er kan søke om midler til undervisningsopplegg.
  • Søker må holde til i nærmiljøet rundt fabrikkene våre i Stavanger, Averøy eller Stokmarknes. I tillegg kan Skretting-ansatte søke om midler på vegne av klubb, forening, organisasjon der deres barn er aktive.
  • Tiltaket det søkes om midler til må være konkret, og skal gjennomføres innen 12 måneder etter at pengene er utbetalt.
  • Det gis ikke tilskudd til prosjekter som er avsluttet.
  • Det enkelte tiltak støttes med maks 50.000 kroner.
  • Tildeling skjer etter skriftlig søknad. Det skal benyttes et eget søknadsskjema der blant annet prosjektet/tiltaket det søkes om støtte til beskrives. Søknadsskjema
  • Søknad skal være mottatt senest 1. april. Søknader som kommer etter frist, vil bli behandlet først ved tildeling året etter.

Alle søknader vil bli behandlet etter endt søknadsfrist, og alle som søker om tilskudd fra Skrettingfondet vil få et skriftlig svar. Tildeling kunngjøres på vår nettside.
Skretting forbeholder seg retten til å be om en kort rapport/beskrivelse når tiltaket er avsluttet.