Møte klimaendringer

I følge FN er klimaendringer et definerende problem i vår tid. Samtidig som befolkningen, økonomier og levestandarder vokser, vokser også nivået av klimagassutslipp (GHG). Konsentrasjonen av drivhusgasser i jordens atmosfære er direkte knyttet til den gjennomsnittlige temperaturen på jorden. Den mest utbredte klimagassen er karbondioksid (CO2). CO2 henger igjen i atmosfæren i hundre år eller mer, så jo raskere vi reduserer utslippene jo større er sjansen for å begrense temperaturstigning.

Lab tubes

Vitenskapsbaserte mål

Skretting, som en del av Nutreco, har tilsluttet seg 850 andre ledende selskap ved å signere et forpliktelsesbrev med Science Based Targets Initiative (SBTI). Vi er da forpliktet til å sette vitenskapeligbaserte mål for reduksjon av karbonutslipp. SBTI er et globalt samarbeid mellom CDP, World Resources Institute, WWF Verdens Naturfond og FNs Global Compact. SBTI jobber for vitenskapsbasert målsetting for å øke selskapers konkurransefortrinn i overgangen til en lavkarbonøkonomi.

Vår drift og KPIer

I vår produksjon overvåker, registrerer og rapporterer vi hvert kvartal på fem miljømessige og sosiale KPIer. Vi begynte med dette i 2016, og alle våre produksjonsfasiliteter rapporterer på dette gjennom vårt finansielle rapporteringssystem. Vi jobber kontinuerlig med å forbedre oss og deler beste praksis mellom våre fasiliteter. 

Fotavtrykket vårt forbedrer seg hele tiden med tilpasninger, endringer og effektivisering i virksomheten vår. Alle Skretting-fabrikker må ha en plan for avfallshåndtering som legger til rette for at avfall blir resirkulert og unngår deponering når det er mulig. 

Les vår siste fotavtrykkrapport

Feed bags on truck
Forest

Avskoging

I Skretting ønsker vi å forsikre oss om at vi kjøper vegetabilske ingredienser fra bønder som ikke har bidratt til avskoging, og som beskytter økosystemer og truede arter. Dette krever at våre innkjøpere har klare retningslinjer for innkjøp som blant annet inkluderer kriterier for hvordan ingrediensene er dyrket.

Vårt fotavtrykk

Fôr har en viktig rolle for fiskevelferd og -helse, og kan ha stor innvirkning på effektiviteten. Samtidig som man får økt gevinst ved optimal utnyttelse av fôret, er fôr en av de største miljøpåvirkningene i oppdrettsnæringen.

En stor andel av vårt fotavtrykk kommer fra fôringrediensene, derfor jobber vårt innkjøpsteam målrettet for å minimere påvirkningen der hvor det er mulig.

Ansvarlige innkjøp

Field
Circular woods

Sirkulærøkonomi

Sirkulærøkonomi tilbyr mange potensielle løsninger for å bidra til å dempe klimaendringer. Tiår med forskning og utvikling har gitt oss økt råvarefleksibilitet som gjør at de begrensede ressursene vi har tilgjengelig blir bedre utnyttet. 

I dag består vår råvarebruk globalt av 20% biprodukter. Dette kan inkludere biprodukter fra næringsmiddelkjeden som ellers ville blitt kastet. I tillegg bruker vi i økt grad ingredienser som ikke konkurrer med humankonsum som insektmel, protein fra encellede organismer og dyrkede algeprodukter. Disse ingrediensene representerer en effektiv bruk av naturressurser og støtter utviklingen av en sirkulær økonomi.

Vår bærekraftstrategi