Ofte stilte spørsmål

Vår drivkraft er 'Feeding the Future', men hva betyr det? Globalt er det økt konkurranse om land, vann og energi, noe som i økt grad vil påvirke matproduksjonen. Tilgang til protein av høy kvalitet er essensielt og havbruksnæringen har potensialet til å tilby dette til en voksende verdensbefolkning.  

Vi får mange spørsmål om havbruk, hva det er og dens betydning, og her prøver vi å svare på noen av disse. Da hovedsaklig fra vårt perspektiv som fôrprodusent men noen ganger på vegne av bransjen. 

Les hva global aquaculture alliance sier om hvorfor vi trenger akvakultur

Fôrråvarer

Raw materials in bag

Hvilke råvarer inneholder fôr fra Skretting?

Fôr til havbruksnæringen inneholder alle de viktige næringsstoffene som fisk og reker trenger for god vekst og helse – protein, fett, karbohydrater, vitaminer og mineraler. Disse næringsstoffene kommer fra en rekke ulike kilder. Et gjennomsnittsfôr til laks består av ca. 25% marine råvarer (fiskemel, fiskeolje og fiskeavskjær) og 75% vegetabilske mel og oljer.

Les mer
Salmon carpaccio

Inneholder fôr til laks og ørret farge?

Laks og ørret har naturlig en rød farge i kjøttet, og denne rødfargen får den fra astaxathin. Astaxathin er en av de tre sterkeste antioksidantene i naturen, og er nødvendig for laksens liv og helse. I naturen spiser laksen krepsdyr og fisk som er naturlige kilder til astaxanthin.

Les mer
Soy farmer

Er råvarene i Skretting sine fôr hentet på en ansvarlig måte?

Ja. I Skretting står vi fast ved at en av de mest positive effektene for bærekraft er å sikre at vi produserer fôrene våre fra ansvarlig hentede råvarer. Vi setter strenge krav for innkjøp av marine produkter og til forvaltning av fiskerier hvor fiskemel og fiskeolje kommer fra. Vi følger også i FAO sin Code of Conduct for ansvarlige fiskerier.

Les mer
Fish meal

Kan lavt innhold av marine råvarer være skadelig for fisken?

Nei. Fôret er formulert for å gi fisken alle de næringsstoffene de trenger for optimal helse og vekst, og som gir et sluttprodukt av god kvalitet. Fisk trenger næringsstoffer, ikke spesifikke ingredienser. Vår kunnskapen gjør oss i stand til å formulere fôr basert på ernæringssammensetning. Dette kan sammenlignes med hvor vi mennesker oppfyller ernæringsmessige behov som vegetarianer eller med andre spesifikke diettbehov.

Les mer
An aerial view of green algae

Bruker Skretting novel ingredienser i fôrene?

Ja. Skretting støtter utviklingen av novel ingredienser, og bruker noen av disse i utvalgte fôr. Vi jobber med å forstå kompleksiteten til disse nye alternativene. Alt fra bærekraft, ernæring, kvalitet og sikkerhet, regulatorisk og økonomisk perspektiv. For oss er fleksibilitet viktig.

Les mer
Pelagic fish

Hvor mye villfisk trengs for å fôre fisk?

Gjennom vårt bærekraftsprogram Nuterra, oppdaterer vi næringen regelmessig om hvor mye villfisk som brukes for å produsere et kilo fôr. Bruken av villfisk uttrykkes som Forage Fish Dependency Ratio (FFDR), og regnes ut fra bruk av fiskemel og fiskeolje. Skretting Norge rapporterer på dette hvert år i vår fotavtrykkrapport

Les mer
Oil

Hva er fiskemel og fiskeolje, og hvorfor brukes det i fiskefôr?

Fiskemel er et pulver man får etter koking, pressing, tørking og maling av fersk fisk. Fiskeolje er væsken som kommer fra den kokte fisken. Fiskemel og fiskeolje produseres av liten, beinete, fet fisk som ikke brukes til menneskekonsum og kommer fra hurtigvoksende bestander. Biprodukter eller avskjær fra sjømatindustrien er en stadig større bidragsyter til produksjon av fiskemel og fiskeolje.

Read more
Feedbags and forklift

Inneholder fiskefôr medisin eller antibiotika?

Nei. Skretting sine fôr inneholder ikke antibiotika eller annen medisin med mindre det er skrevet ut på resept av en veterinær for å bekjempe en bestemt sykdom. Kravet om veterinærresept sikrer at bruken er godt dokumentert og rettferdiggjort, basert på en riktig diagnose og dermed bidrar til å redusere unødvendig bruk av antibiotika

Read more
Soy

Hvorfor brukes soya i fiskefôr?

Soyabønner er en råvare med høy andel protein, og protein er avgjørende for at mennesker og dyr skal vokse og leve. Soya produserer mer protein per hektar enn annen avling, og er en viktig proteinkilde i fôr til havbruk og landbruk

Read more

Helse og matvaresikkerhet

Tuna farm

Hvorfor velge oppdrettsfisk?

Det er mange positive grunner til å velge oppdrettsfisk fremfor villfisk. I mange tilfeller er ville fiskebestander sårbare grunnet overfiske, tap av naturlig tilholdssted og andre endringer. I motsetning til villfisk vet vi nøyaktig hva oppdrettsfisk spiser og har full kontroll på ingrediensene i fôret.

Les mer
Cod dish

Er det sunt å spise oppdrettsfisk?

Ja. Uavhengig om fisk og reker er fra fiskeri eller oppdrettet er det viktige kilder til protein av høy kvalitet, vitaminer og mineraler. Denne matvaregruppen er også den beste kilden til de langkjede omega-3-fettsyrene EPA og DHA som er essensielle for menneskers helse.

Les mer

Inneholder oppdrettsfisk mye fremmedstoffer?

Nei. Nivået av fremmedstoffer i oppdrettsfisk er strengt kontrollert og er dokumentert langt under internasjonale grenseverdier. Myndighetene fastsetter grenseverdier for fremmedstoffer i all mat, inkludert oppdrettslaks som kontrolleres gjennom råvarer og fôr samt analyser av fisk. 

Les mer

Inneholder oppdrettslaks fortsatt høyt nivå av omega-3?

Ja. Laks er en av de beste kildene vi har til omega-3 selv, dette på tross av at innholdet av marine råvarer i fôret har blitt redusert over tid. Ved å spise en middagsporsjon laks får du i deg hele ukesbehovet vi har for omega-3.

Les mer

Bærekraft

Shrimp farm

Hvorfor er havbruksnæringen viktig?

I følge WWF er 85% av verdens marine bestander fullt utnyttet eller overfisket. Det er estimert at verdens befolkning vil øke med 2 milliarder innen 2050 som vil fører til økt etterspørsel etter mat, da også sjømat. Ettersom den økte etterspørsel ikke kan dekkes av fiskerier, må havbruksnæringen sørge for å dekke gapet mellom tilbud og etterspørsel. Dette da samtidig som næringen jobber med å redusere presset på fiskeriene.

Les mer
Sea farm

Er havbruksnæringen bærekraftig?

Ja, når det er gjort på en ansvarlig måte. Globalt er vi rundt 7,5 milliard mennesker, og innen 2050 vil vi være 9,5 milliarder. Det vil bli flere munner å mette, og økt velstand gjør at etterspørselen etter protein øker. Jordbruksnæringen har begrenset areal for å vokse, og tilgang på mat og ernæring er en av de viktigste utfordringene vi står ovenfor.

Les mer
Sea

Er havbruk kontrollert?

I de fleste regionen er havbruk underlagt strenge regler og lovverk gjennom hele produksjonsprosessen, helt frem til konsum av sluttproduktet. Fôr fra Skretting gjennomgår strenge prosedyrer for kvalitetskontroll. I Skretting tar vi mattrygghet på alvor, og har et omfattende kvalitetsprogram for matvaretrygghet og sikkerhet. Vi overvåker blant annet uønskede stoffer i både råvarer og fôr.

Les mer

Hva påvirker CO2-avtrykket til fiskefôr?

Det totale karbonfotavtrykket til et kilo fôr inkluderer ikke bare de direkte utslippene fra produksjon og transport av fôr til havbrukerne. Det inkluderer også en rekke indirekte utslipp, som for eksempel er forårsaket av dyrking av avling til fôr, foredling av fôringredienser, gruvedrift, produksjon av vitaminer, transport av råvarer med mer.

Les mer
Skretting feeds

Er Skretting-fôr bærekraftige?

Skretting er forpliktet til å lage fôr som oppfyller globale krav til bærekraft og som er i tråd med FNs mål for bærekraftig utvikling. Bærekraftige fôr er avgjørende for å støtte vekst innen havbruksnæringen.

Les mer
Circular woods

Brukes prinsippene for sirkulærøkonomi innen fiskefôrproduksjon?

Ja. Havbruksnæringen bruker biprodukter og avfall generert fra produksjon av mat til humankonsum. For eksempel utgjør avskjær fra fiskeforedling omtrent 35% av fiskemelet som brukes i havbruksnæringen. Nye ingredienser som insekt og bakterieprotein gir næringen ytterligere potensiale for å utnytte avfallsstrømmer.

Les mer

Fôring

Sea bream juvenile

Er et fôr tilstrekkelig til alle arter?

Nei. Fisk og reker, som mennesker, har ulike ernæringsbehov gjennom sin livssyklus og er avhengig av et balansert kosthold for å holde seg sunn. Skretting produserer fôr som støtter fisken gjennom de ulike livsstadiene og produksjonsformer.

Les mer
Feed bags

Hvor mye fôr trengs for å vokse frem en oppdrettsfisk?

Fisk og reker omdanner fôr til protein av høy kvalitet. I gjennomsnitt krever oppdrettsfisk 1,1 kg fôr for å legge på seg 1 kilo kroppsvekt. Til sammenligning trenger fjærfe 1,7 kg og storfe 6,6 kg.

Les mer
AquaSim app on mobile

Kan effektiv fôring bidra til å bedre havbrukets bærekraft?

Ja. Det er utviklet moderne systemer som er designet til å gi beslutningsstøtte rundt fôr og fôring. Havbrukerne er da i stand til å optimalisere mengden fôr som brukes, noe som forbedrer effektivitet samtidig som mengde avfall og miljøpåvirkninger reduseres.

Les mer

Fiskehelse og -velferd

Shrimp

Hvorfor vokser fisk og reker fra havbruk så fort?

I havbruk er alle produksjonsfaktorer optimalisert. Dette gjør det mulig for fisken å oppnå ønsket størrelse raskere enn for villfisk. God vekst hos fisk fra havbruksnæringen gjør at havbruk i økende grad kan imøtekomme økt etterspørselen etter mat fra en voksende befolkning. Skretting sine forskere har detaljkunnskap om fiskens ernæring-, helse- og fôrbehov. Omfattende forskning gjør at vi kan optimalisere hvert fôr for å oppnå maksimal ytelse og god fiskehelse.

Les mer
Nigerian fish farm

Er oppdrettsanlegg et sunt miljø for produksjon av fisk?

Produksjonsanlegg til havbruksnæringen oppfyller ekstremt strenge krav som er utviklet for å beskytte dyrevelferd, hygiene og sikkerhet. Disse kravene sikrer også et bredt spekter av elementer ved drift, inkludert vann- og avfallhåndtering.

Les mer