Produktfordeler

  • Færre sår
  • Økt sårheling
  • Redusert dødelighet
  • Bedre fiskevelferd

ARMOR er vårt nye skinnhelsefôr, utviklet for å støtte fisken i kampen mot sår. Feltforsøk fra vinteren 21/22 viser mindre sår, økt sårheling og økt overlevelse. ARMOR er et essensielt bidrag for økt fiskevelferd når sår er et problem!

I formuleringen av ARMOR bruker vi etablert kunnskap om ernæring og sår i kombinasjon med ny kunnskap og nye funksjonelle ingredienser som har dokumentert effekt på sår. ARMOR inneholder råvarer og komponenter som sammen har en direkte påvirkning på fiskens skinnhelse og immunforsvar, blant annet nivå av omega-3, vitaminer og mineraler. 

Dokumentert effekt i felt

Færre sår

Fisk fôret ARMOR i feltforsøk vinteren 21/22, hadde signifikant færre sår. Det var også signifikant forskjell på fisk med store sår.

Økt overlevelse

I forsøksperioden var det signifikant lavere dødelighet i merdene fôret ARMOR. Fiskegruppene hadde 52 prosent lavere dødelighet enn kontrollgrupper.

Økt superior-andel

Slakteresultat fra feltforsøket viste 11 prosent høyere Superior-andel hos fisken som var fôret ARMOR i perioden.

Anbefalt bruk av ARMOR

For å fôre mest mulig optimalt i vinter, er det viktig at ARMOR brukes basert på fiskens premisser og lokalitetens erfaringer. Armor kan brukes både forebyggende og ved oppstått sårproblematikk.

Her er to skisserte scenario:
1. Kjente perioder med sårproblematikk, start med ARMOR i forkant av perioden.
2. Ved begynnende sårtendenser, gå over til fôring av ARMOR.

Fôringsperiode for ARMOR bør vurderes ut ifra helsestatus på din fisk. Ta kontakt med oss for å sammen komme frem til den beste tilnærmingen for din lokalitet.