Nå kan du hente ut spesifikke næringsverdier i fôret og estimere utslippsverdier

Tra-My som bruker utslippsmodellen til Skretting

Utslippsmodellen til Skretting er nå gjort tilgjengelig på vår kundeportal. Dette gir oppdrettere enkelt tilgang til nøyaktige estimater på utslipp basert på egen produksjon og fôret som er brukt.

Modellen gir detaljert informasjon om nitrogen, fosfor og karbon i fôret som er produsert og levert til hvert anlegg. Den estimerer også mengden av disse næringsstoffene som fisken skiller ut, og gir mulighet for justering basert på fôrfaktorer. Dette gir Skretting-kunder mer kontroll på og forståelse av produksjonens miljøpåvirkning.

– I Skretting har vi full oversikt over innholdet i alle fôrtyper ned på batchnivå, og vet hvor hver eneste fôrsekk blir levert. Ved å koble kunnskapen om fôrinnhold og fôrets fordøyelighet med faktisk utfôring på lokaliteten kan vi nå beregne hvor mye nitrogen, fosfor og organisk karbon fisken slipper ut, sier Tra-My Le, forretningsutvikler i Skretting.

Figur som beskriver utslippsmodellen til Skretting
Modellen estimerer forventet utslipp av næringsverdier i oppløst form og bundet til partikler.

Modellen gir også en innsiktsfull skillelinje mellom utslipp i oppløst form og bundet til partikler, og gir dermed ekstra innsikt i hvordan utslipp påvirker miljøet. Med muligheten til å variere fôrfaktor og rensegrad gir modellen en god visualisering av hvordan disse parameterne påvirker anleggets totale utslipp.

- Estimatene er det mest presise vi kan få til på utslipp før rensing på den enkelte lokalitet. Den økte nøyaktigheten vil kunne gi positive utslag på kundenes samlede fotavtrykksrapportering, og kan brukes som støtte i utslippsrapportering til for eksempel Statsforvalteren og sertifiseringsorganer, sier Tra-My.

Modellen, med sitt enkle brukergrensesnitt, kan brukes både på enkelt lokaliteter og totalt for selskapet. Dataene kan enkelt eksporteres til Excel for videre bearbeiding, og datagrunnlaget blir oppdatert ukentlig med informasjon tilbake til 2019.

For å kunne dra nytte av denne banebrytende utslippsmodellen, må du ha brukertilgang til Skrettings kundeportal.