Ny generasjon settefiskfôr – bedre ressursutnyttelse og mindre utslipp

Fagsjef Marcus Søyland presenterer Nutra Terra

Skretting introduserer Nutra Terra, en nyhet innen settefiskfôr med dokumentert god ytelse og reduserte utslipp. Forsøk har vist opptil 30 prosent reduksjon i utslipp av fosfor og sink fra feces, samtidig har fisk fôret Nutra Terra betydelig bedre vekst og lavere fôrfaktor.

Nutra Terra representerer Skrettings største innovasjon innen vekstfôr til settefisk på over et tiår. All tilgjengelig kunnskap og forskning er samlet for å utvikle en ny og optimalisert fôrresept. Resultatet er et fôr som gir bedre ytelse, samtidig som utslipp fra fisken reduseres og råvarene i fôret utnyttes bedre.

Nøkkelen ligger i råvarene

Skretting mener at nøkkelen til suksess ligger i råvarer. Nutra Terra inneholder mindre mengder begrensede råvarer som fiskemel og fosfor sammenlignet med konvensjonelle settefiskfôr. En del av fiskemelet er erstattet med insektprotein, som er en del av laksens diett i naturen i dette livsstadiet.

«I valideringsforsøk har vi sett 7 prosent økt tilvekst og 4 prosent lavere fôrfaktor med Nutra Terra. Det er gledelig å se så gode tall på ytelse samtidig som vi reduserer behovet for begrensede råvarer», forteller Marcus Søyland, fagsjef for landbasert i Skretting Norge.

Forsøk viser at fisken tar opp mer fosfor og like mye sink med Nutra Terra, til tross for at fôret inneholder mindre av disse mineralene. En hyggelig effekt av dette er at mindre fosfor og sink skilles ut i feces.
Marcus Søyland, fagsjef landbasert oppdrett Skretting Norge

Mindre utslipp av fosfor og sink

Økt bruk av nye fôrråvarer og optimalisering av eksisterende råvarer vil bidra til å sikre bærekraftig vekst i havbruksnæringen. En av de store endringene i fôrresepten til Nutra Terra er enzymet fytase som gjør fosfor og sink i planteråvarer mer tilgjengelig for fisken. Dette gjør det mulig å redusere den totale mengden fosfor og sink som tilsettes i fôret.

"Forsøk viser at fisken tar opp mer fosfor og like mye sink med Nutra Terra, til tross for at fôret inneholder mindre av disse mineralene. En hyggelig effekt av dette er at mindre fosfor og sink skilles ut i feces. I forsøk har vi sett at fisk fôret Nutra Terra har 30% lavere utslipp av fosfor og sink», viser Søyland.

Fiskevelferd i fokus

Deformiteter er en velkjent utfordring i havbruksnæringen, og fosfor spiller en viktig rolle i utviklingen av fiskens skjelett.

"I forsøk med Nutra Terra har vi analysert ryggraden til fisken for å se på mineralisering og deformiteter. Resultatene viser at fisk fôret med Nutra Terra akkumulerer mer fosfor i ryggraden, noe som er positivt for fiskens benutvikling», forklarer fagsjefen.

Et bidrag til bedre slamkvalitet

Slammet fra settefiskanlegg kan potensielt brukes til produksjon av gjødsel. For at slam skal kunne brukes som gjødsel, må det oppnå kvalitetskriteriene som er satt i gjødselforskriften. Mengden sink er avgjørende for hvilken gradering slammet får. I forsøk er det dokumentert at fisk fôret med Nutra Terra utnytter sink mer effektivt, og mengden sink i feces er redusert.

"Reduserte sinkutslipp åpner for nye og mer verdifulle bruksområder for slammet fra landbaserte anlegg. I noen fjorder kan fosforutslipp begrense produksjonen, og reduksjonen i fosforutslipp kan gi våre kunder nye muligheter til økt produksjon», avslutter Marcus Søyland.

Nutra Terra - et bedre valg for fisken og miljøet

Nutra Terra er vår nyvinning innen vekstfôr til settefisk og er utviklet gjennom nøye uttesting av ulike råvarer og fôrformuleringer. Den nye kunnskapen har vi brukt til å formulere et fôr som i forsøk viser bedre vekst og redusert fôrfaktor, samtidig som vi ser redusert utslipp av fosfor og sink i feces.

Les mer om Nutra Terra