Regjeringen gir 100 millioner til havbruk til havs

Iselin og konsortiet

18 verdensledende havbruksselskaper, leverandørbedrifter og forskningsinstitusjoner med felles krafttak for å gjøre bærekraftig havbruk til havs til et nytt norsk industrieventyr.

Konsortiet har fått 96 millioner kroner fra Grønn Plattform for å utvikle lavutslippsverdikjeder for havbasert havbruk. Storsatsingen skal redusere miljø- og klimaavtrykket og forbedre fiskevelferden gjennom innovasjoner innen havbasert- og lukket teknologi, biologi, fiskefôr, elektrifisering, digitalisering og logistikk.

 - Havbruk til havs har både potensiale til å være en løsning for en mer bærekraftig global matproduksjon, men også til å skape milliardverdier for Norge. Det er imidlertid mange utfordringer å ta tak i før vi er der. Nå lanserer industri og forskning tidenes største satsing for å utvikle mange av disse løsningene, slik at vi kan komme nærmere realisering, sier Ragnar Tveterås, professor ved Universitetet i Stavanger, som koordinerer konsortiet. Prosjektet har sitt utspring fra Stiim Aqua Cluster, som ledes av Blue Planet AS.

Havbruk kan spille en avgjørende rolle i å sikre mat til en global befolkning som vil overstige ni milliarder i 2050. Til det behøves ny teknologi som gjør at verdens matproduksjon kan økes samtidig som miljøet i havet bevares og verdens ressurser ivaretas på en forsvarlig måte.

– Skal SalMar Ocean lykkes med vår visjon om å ta i bruk havet, som er laksens naturlige habitat for vekst, på en sikker og bærekraftig måte, er vi avhengig av en betydelig teknologiutvikling og kompetanseheving i hele verdikjeden, i tillegg til et forutsigbart og tilpasset forvaltningsregime. Grønn Plattform vil være et veldig viktig bidrag til dette da det inkluderer et bredt spekter av aktører i verdikjeden med en svært relevant prosjektportefølje, sier Olav-Andreas Ervik, CEO SalMar Ocean AS.

I Grønn Plattform-prosjektet «Lavutslippsverdikjede for havbruk til havs» har partnerselskaper fra alle ledd i verdikjeden gått sammen med FoU-institusjoner og underleverandører om en felles søknad. Grieg Seafood ASA, Skretting, SalMar Ocean AS, Moreld Aqua AS, FishGLOBE AS, Hauge Aqua AS og Blue Planet AS står bak søknaden sammen med FoU-leverandørene NORCE, Veterinærinstituttet, Havforskningsinstituttet, NMBU, NTNU, UiB, UiS, Høgskulen på Vestlandet, Simula, The University of Melbourne og University of Florida. I tillegg involverer prosjektet Norway Royal Salmon, ABB og andre underleverandører.

Målet med prosjektet «Lavutslippsverdikjede for havbruk til havs» er å levere ny kunnskap og teknologi slik at offshore havbruk bidrar til reduserte klimagassutslipp, oppnår lavere miljøavtrykk og god fiskevelferd.  Havbruk til havs skal bli konkurransedyktig i markedet og kan gi en verdiskaping på oppimot hundre milliarder kroner.

Havbruk til havs gir havbruksnæringen nye utfordringer med de ekstreme bølge- og vindforholdene til havs. I tillegg vil det kreve nye løsninger for å håndtere lange avstander og forhold for oppdrettsfisken som hittil er lite kartlagt. Prosjektet skal lede til kunnskap og innovasjon som reduserer energibruk og klimaavtrykk, og gir fisken gode livsbetingelser.

– Skretting tror at ny teknologi kan gi mulighet til å produser mat i områder som vi til nå ikke har kunnet bruke. Dette prosjektet hvor så mange kompetansepartnere løfter i flokk, vil ha de beste forutsetningene for å få til grønn matproduksjon i havet. Som fôrselskap og innovasjonspartner, skal vi bidra fra vår del av verdikjeden til at disse vekstmulighetene blir en realitet for norsk havbruk. Vi skal lage en enda grønnere fôrpellet som tar i bruk nye råvarer, og hvor pellets som ikke spises skal flyte opp til overflaten hvor den skal samles opp og gjenbrukes. Og vi skal også bruke vår kompetanse til å sørge for enda bedre fiskevelferd, sier Håvard Walde, administrerende direktør Skretting Norge.

Grønn Plattform-prosjektet skal bidra til produksjon av bærekraftig lakseprotein med et vesentlig lavere klimaavtrykk per kilo enn kjøttproteiner fra landbruket. Prosjektet skal også redusere miljøavtrykket og bidra til å sikre biologisk mangfold i hav og elver.

– Grieg Seafood er tydelig på at vi som havbruksnæring må redusere avtrykket vårt og forbedre fiskevelferden hvis vi skal realisere vekstpotensialet vi har i Norge gjennom nye arealer og produksjonsmåter. Denne type storsatsing, der forskning og næring samarbeider om løsninger, er akkurat det vi trenger. Grieg Seafood ser frem til å bidra med vår ledende kompetanse innen digitalisering, men også til å lære fra andre aktører. Sammen skal vi realisere potensialet som ligger i havbruk til havs, sier  Ragna Heggebø, global forskning- og utviklingssjef Grieg Seafood ASA.

Prosjektet vil også bidra med kunnskap til myndighetenes videre arbeid med å lage regulatorisk rammeverk, standardisering og sertifiseringer for havbruk til havs.

Gjennom sju delprosjekter skal de involverte selskapenes og forskningsinstitusjonenes arbeid blant annet lede frem til innovasjoner innenfor disse områdene:

  1. Grønn pellet for undervannsfôring til havs
  2. Robust postsmolt i lukkede sjøanlegg
  3. Elektrifisering av oppdrett til havs
  4. Kontrollsystem for semi-autonome oppdrettsanlegg til havs
  5. Bedre fiskevelferd og økt overlevelse
  6. Logistikk til havs
  7. Kompetanseprosjekt med hovedmål å utvikle kunnskap og teknologi som bidrar til miljømessig, økonomisk og sosialt bærekraftig utvikling av verdikjeder for havbruk til havs

Støtten fra Grønn Plattform utbetales over 3 år.

Fakta havbruk til havs/offshore havbruk

I Regjeringens rapport «Havbruk til havs» (desember 2018) defineres havbruk til havs/offshore havbruk som havbruk i utaskjærs områder og ytre sjøområder. Det vil si områder som ligger utenfor plan og bygningslovens virkeområde, men minst 20 nautiske mil utenfor grunnlinjen og områder som ligger lenger ut fra kysten, men innenfor norsk økonomisk sone.

 Fakta om Grønn plattform

Grønn plattform er en nasjonal satsing som gir bedrifter og forskningsinstitutter støtte til forsknings- og innovasjonsdrevet grønn vekst. Forskningsrådet, Enova, Innovasjon Norge og Siva, som står bak ordningen, er ute etter samarbeids-konsortier som kan levere de beste prosjektene fra forskning og teknologiutvikling, frem til ferdige løsninger. Hensikten er å skape grønne jobber og en mer bærekraftig fremtid. Første fase i Grønn plattform er 1 milliard kroner fordelt over tre år. Søknadsfrist for hovedutlysningen var 12. mai 2021. Tildeling av prosjektene skjer i september 2021.

Fakta om verdiskapingspotensialet

En helhetlig verdikjede for havbruk til havs betyr unike muligheter for norsk havbruk og for norsk industri. Rapporten «Verdiskapingspotensiale og veikart for havbruk til havs» utarbeidet for Stiim Aqua Cluster og Norsk Industri (desember 2020), synliggjør at havbruk til havs kan lede til en verdiskaping for verdikjeden med ringvirkningsnæringer, målt i faste 2020-kroner, på 2-7 milliarder kroner i 2040 til 30-90 milliarder kroner i 2050.

Eidsvaag Pioner. Foto: Martin Giskegjerde
01.06.2023

På vei mot autonome fôrleveranser?

Fôrfartøyet «Eidsvaag Pioner» har gjennomført en 13 timer lang demonstrasjonstur over 160 nautiske mil for å levere fiskefôr til et oppdrettsanlegg uten hjelp fra noen om bord. Båten la til og fra kai og navigerte i relativt travelt kystfarvann autonomt eller fjernstyrt fra land.

Les artikkelen
01.05.2023

300 tonn plast spart med gjenbruk av fôrsekk

Brukte fôrsekker blir for første gang brukt i produksjon av nye. Det gir 23 prosent mindre fotavtrykk for plastsekkene til Skretting Norge.

Les artikkelen
25.01.2023

Ny forskning viser at laksenæringen kan komme i forkant av HSMB-sykdom

Denne uken publiserer det anerkjente vitenskapelige tidsskriftet Veterinary Research en studie skrevet av NMBU Veterinærhøgskolen, Ellingsen Seafood og Skretting som i et felles prosjekt viser at det er mulig å forutse HSMB-sykdom hos laks i sjø før utbruddet kommer.

Les artikkelen